Smartwatch MyKronoz zamiast zegarka na komunię

Wio­sna to dla wielu rodzi­ców czas trud­nych wybo­rów. Od początku kwiet­nia, który zwia­stuje Święta Wiel­ka­nocne, poprzez czas komu­nijny, Dzień Dziecka, aż po zakoń­cze­nie roku szkol­nego, nie­ustan­nie poja­wiają się oka­zje, przy któ­rych dzieci obda­ro­wu­jemy pre­zentami. Każdy obda­ro­wu­jący marzy o tym, by jego pre­zent był nie tylko atrak­cyjny, ale rów­nież speł­niał funk­cje prak­tyczne.

W dzi­siej­szych cza­sach wal­czymy o to, by dzieci spę­dzały jak naj­ak­tyw­niej swój wolny czas. Wysy­łamy je na tre­ningi, na rower, zachę­camy do wycho­dze­nia z kole­gami na podwórko. Jed­no­cze­śnie cały czas chcemy je mieć pod kon­trolą, a przy­naj­mniej mieć z nimi kon­takt tele­foniczny. Jakże czę­sto zda­rza się, że dzieci rzu­cają swój tele­fon gdzieś głę­boko do torby i zapo­mi­nają o całym bożym świe­cie dopro­wa­dza­jąc doro­słych do bia­łej gorączki. Na szczę­ście, na rynku poja­wiły się smartwatche – inte­li­gentne zegarki, dzięki któ­rym naj­młodsi ni­gdy nie zapo­mną oddzwo­nić.

Czym są smartwatche?

smartwatche, czyli inte­li­gentne zegarki od kilku lat z coraz więk­szym powo­dze­niem przy­wo­dzą nam na myśl naj­bar­dziej futu­ry­styczne wizje rodem z twar­dego science-fic­tion czy opo­wie­ści o taj­nych agen­tach. To elek­tro­niczne urzą­dze­nie wiel­ko­ści naręcz­nego zegarka speł­nia wszyst­kie funk­cje tra­dy­cyj­nego zegarka elek­tro­nicznego oraz nie­które funk­cje smart­fonu. Firmą, która w swo­ich urzą­dze­niach łączy wygodę smar­twatchy z pre­cy­zją szwaj­car­skich zegar­ków jest MyKro­noz. W ofer­cie tego pro­du­centa znaj­dziemy cie­kawe pro­po­zy­cje dla każ­dego.

Zgrabna pro­po­zy­cja dla nie­wiel­kich rącze­k

MyKro­noz ZeCircle to ide­alna alter­na­tywa dla kla­sycz­nych, dziew­czę­cych zegar­ków. Wyróż­nia się cie­ka­wym wyglą­dem i nie­wiel­kimi roz­mia­rami. Cienka tar­cza z ekra­nem doty­ko­wym wyko­nana została z alu­mi­nium. Wbu­do­wany kro­ko­mierz infor­muje o prze­by­tym dystan­sie, spa­lo­nych kalo­riach oraz jako­ści snu – nasze pomiary można spraw­dzić w cza­sie rze­czy­wi­stym za pomocą jed­nego przy­ci­sku. Po zsyn­ch­ro­ni­zo­wa­niu smar­twatcha ze smart­fo­nem za pomocą Blu­eto­oth, urzą­dze­nie wyświe­tla powia­do­mie­nia o przy­cho­dzą­cych wia­do­mo­ściach SMS, e-mail czy wia­do­mo­ściach z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych. ZeCircle posiada wymienny pasek, dzięki czemu wygląd zegarka można w mgnie­niu oka dopa­so­wać do nastroju czy ubioru.

Pro­dukt jest dostępny w cenie ok. 265 zł.

ZeCircle-full_collection

Pro­po­zy­cja dla bar­dziej wyma­ga­ją­cy­ch

Wo­do­od­porny ZeSplash możemy spa­ro­wać z table­tem lub smart­fo­nem z sys­te­mem Android lub iOs, umoż­li­wiając w ten spo­sób odbie­ra­nie i wyko­ny­wa­nie połą­czeń bez­po­śred­nio z nad­garstka. ZeSplash, podob­nie do ZeNano umoż­li­wia odtwa­rza­nie, nagry­wa­nie dźwięku i nota­tek gło­so­wych. Funk­cja anti-lost za pomocą deli­kat­nych wibra­cji poinfor­muje o tym, że nasz tele­fon jest poza zasię­giem Blu­eto­oth, co zapo­biega zgu­bie­niu cen­nego sprzętu. ZeSplash to ide­alna pro­po­zy­cja dla osób aktyw­nych. Dzięki wbu­do­wa­nemu licz­ni­kowi kro­ków zmie­rzy prze­byty dystans oraz ilość spa­lo­nych kalo­rii. Obok tego ofe­ruje rów­nież moż­li­wość usta­wie­nia dzien­nych pla­nów tre­nin­go­wych, dzięki czemu zmo­ty­wuje nas do aktyw­no­ści i pomoże utrzy­mać formę.

Smar­twatch jest dostępny w cenie ok 450 zł.

zesplash-color

Dla małych ele­gan­tó­w

ZeClock to połą­cze­nie tra­dy­cyj­nego zegarka z mecha­ni­zmem kwar­co­wym z funk­cjo­nal­no­ścią smar­twatcha. Wbu­do­wany mikro­fon i gło­śnik umoż­li­wiają obsługę połą­czeń tele­fo­nicz­nych bez koniecz­no­ści wyj­mo­wa­nia tele­fonu z kie­szeni. Wypo­sa­żony w ener­go­osz­czędny ekran OLED wyświe­tla takie infor­ma­cje jak: nie­ode­brane połą­cze­nia, SMSy, e-maile czy wia­do­mo­ści z mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Dzięki wspar­ciu tech­no­lo­gii Siri oraz Google Now, smartwatchem możemy zarzą­dzać w wygodny dla nas spo­sób. Za pomocą komend gło­so­wych, np. możemy uru­cho­mić zdal­nie apa­rat w smart­fo­nie.

ZeClock jest dostępny w cenie ok. 380 zł.

ZeClock COLLECTION

Twoje dziecko ponad wszystko ceni sobie sport?

ZeFit to połą­cze­nie nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego zegarka, kro­ko­mierza, licz­nika kalo­rii, godzin snu, czyli wszyst­kiego czego potrzeba oso­bom pra­gną­cym pozo­stać w for­mie. Dzięki intu­icyj­nej obsłu­dze za pomocą jed­nego przy­ci­sku oraz ekranu OLED, w ciągu kilku chwil mamy dostęp do wszyst­kich dzien­nych osią­gnięć w cza­sie rze­czy­wi­stym. Pocie­chy będą zachwy­cone kom­pa­ty­bil­no­ścią ZeFita z sys­te­mem Andro­idem 4.3 i iOS 6.0+, która umoż­li­wia kon­trolę spor­to­wych osią­gnięć i moż­li­wość pochwa­le­nia się wyni­kami wśród przy­ja­ciół.

Pro­dukt można nabyć w cenie ok. 160 zł.

mykronoz-zefit

Smar­twatch czy bran­so­letka?

W ofer­cie pro­du­centa znaj­dziemy smartwatche prze­zna­czone spe­cjal­nie dla żeń­skiego grona odbior­ców. Dzięki nie­zwy­kle cie­ka­wemu desi­gnowi urzą­dze­nie przy­po­mina swoim wyglą­dem raczej bran­so­letkę niż zwy­kły zega­rek. Seria ZeBra­ce­let2 współ­pra­cuje z tele­fo­nami wspie­ra­ją­cymi tech­no­lo­gię Blu­eto­oth. Po spa­ro­wa­niu urzą­dze­nie dys­kret­nie poinfor­muje o przy­cho­dzą­cych połą­cze­niach wyświe­tlając numer lub nazwę kon­taktu na ener­go­osz­czędnym ekra­nie OLED. Dzięki intu­icyj­nie roz­miesz­czo­nym przy­ci­skom możemy szybko wyko­nać połą­cze­nie, spraw­dzić SMS, powia­do­mie­nia z mediów spo­łecz­no­ścio­wych czy kalen­da­rza. Wypo­sa­żony w kro­ko­mierz, pomoże zadbać o kon­dy­cję i poinfor­muje o licz­bie spa­lo­nych kalo­rii, prze­by­tym dystan­sie czy ilo­ści snu.

Pro­dukt dostępny jest w sprze­daży w cenie ok. 270 zł.

zebracelet2

Nowo­cze­sny i funk­cjo­nal­ny

­Ko­lejną pro­po­zy­cją jest ZeWat­ch2, który ofe­ruje moż­li­wość komu­ni­ka­cji z tele­fo­nem, dzięki czemu już ni­gdy nie prze­ga­pisz żad­nego połą­cze­nia tele­fo­nicz­nego. Zega­rek pozwala w szybki spo­sób oddzwo­nić do zna­jo­mego, ode­brać lub odrzu­cić połą­cze­nie. Podob­nie jak poprzed­nie modele ZeWat­ch2 wypo­sa­żony jest w funk­cję anti-lost. Dzięki bez­prze­wo­do­wej komu­ni­ka­cji Blu­eto­oth możesz go spa­ro­wać z więk­szym gło­śnikiem i cie­szyć się muzyką gdzie­kol­wiek jesteś.

ZeWat­ch2 można nabyć za ok. 250 zł.

ZeWatch2-Collection

Inte­li­gentne zegarki nie tylko sta­no­wią atrak­cyjny gadżet, lecz rów­nież pozwa­lają wyko­rzy­stać w pełni funk­cjo­nal­ność popu­lar­nych wśród naj­młod­szych table­tów i tele­fonów. Dzięki temu smartwatche sta­no­wią świetną alter­na­tywę dla tra­dy­cyj­nych zegar­ków.

O MyKro­noz

MyKro­noz jest pro­du­cen­tem akce­so­riów mobil­nych, skie­ro­wa­nych w szcze­gól­no­ści do osób aktyw­nych i tych, które cenią sobie wygodę i zdi­gi­ta­li­zo­wany styl życia. Firma zade­biu­to­wała w 2012 roku na szwaj­car­skim rynku i od tego czasu wciąż zaska­kuje nowymi pro­po­zy­cjami, które za cel mają uspraw­nie­nie życia swo­ich klien­tów na całym świe­cie. Wycho­dząc naprze­ciw roz­wi­ja­ją­cemu się ryn­kowi, który two­rzy ogromne zapo­trze­bo­wa­nie na świeże i cie­kawe pro­jekty, MyKro­noz łączy inno­wa­cyjne tech­no­lo­gie z cie­ka­wym wyglą­dem i naj­wyż­szą jako­ścią wyko­na­nia, owo­cu­jąc tech­no­lo­gią, którą można nosić na sobie.

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na