Smartwatch od Microsoftu prawdopodobnie już w październiku

Tak, jak ja­kiś czas te­mu pi­sa­łem, cał­kiem moż­li­we jest, że już nie­dłu­go zo­ba­czy­my no­we­go smar­twat­cha – tym ra­zem od Mi­cro­so­ftu. Ko­lej­ne wie­ści zda­ją się po­twier­dzać te plot­ki. Już w tym ro­ku – a do­kład­nie w pa­ździer­ni­ku – bę­dzie­my mieć moż­li­wość je­go uj­rze­nia oraz kup­na.

Microsoft smartwatch

Obrazek z digitaltrends.com

Do­tych­cza­so­we wie­ści gło­szą, że to ma być sprzęt zde­cy­do­wa­nie prost­szy od te­go, któ­ry już zna­my. Nie bę­dzie po­sia­dał roz­bu­do­wa­ne­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go z moż­li­wo­ścią in­sta­lo­wa­nia nie­zli­czo­nej ilo­ści apli­ka­cji na pa­mię­ci urzą­dze­nia.

Ma to po­zy­tyw­ne oraz ne­ga­tyw­ne skut­ki. Z jed­nej stro­ny je­ste­śmy ogra­ni­cze­ni do za­war­to­ści urzą­dze­nia w mo­men­cie za­ku­pu i do ewen­tu­al­nej ak­tu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia przez pro­du­cen­ta. Z dru­giej stro­ny po­win­no to po­zy­tyw­nie wpły­nąć na wy­trzy­ma­łość ba­te­rii.

Sz­cze­gól­nie war­tym uwa­gi ele­men­tem ma być fakt, że smar­twatch ma po­sia­dać du­żą w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji licz­bę czuj­ni­ków oraz bę­dzie współ­pra­co­wać z naj­po­pu­lar­niej­szy­mi sys­te­ma­mi mo­bil­ny­mi, czy­li oprócz z Win­dows Pho­nem – tak­że z An­dro­idem oraz iOS.

We­dług mnie jest to bar­dzo cie­ka­wy po­mysł. Po­wi­nien się przede wszyst­kim spodo­bać oso­bom, któ­re nie lu­bią prze­sad­nie ba­wić się do­sto­so­wy­wa­niem urzą­dze­nia pod sie­bie.

A Wy co o tym są­dzi­cie? Prze­każ­cie swo­je opi­nie na na­szych por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na