Smartwatch od Microsoftu prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni

Microsoft logo

Logo pobrane z strony microsoft.com

Ma­ga­zyn For­bes do­szedł do in­for­ma­cji, mó­wią­cych o tym, że w cią­gu naj­bliż­szych pa­ru ty­go­dni po­ja­wić się ma no­wy smar­twatch – tym ra­zem pod lo­giem Mi­cro­so­ftu. Wbrew po­zo­rom nie bę­dzie on współ­pra­co­wał je­dy­nie z sys­te­mem Win­dows Pho­ne, lecz rów­nież z in­ny­mi po­pu­lar­ny­mi sys­te­ma­mi mo­bil­ny­mi.

Z czuj­ni­ków wia­do­mo jak na ra­zie je­dy­nie o ba­da­niu ryt­mu ser­ca użyt­kow­ni­ka. Czas pra­cy na ba­te­rii jest cał­kiem do­bry – ma wy­no­sić oko­ło 2 dni.

Do­kład­nej da­ty pre­zen­ta­cji jesz­cze nie zna­my, po­dob­nie jak wy­glą­du oraz ce­ny.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na