Smartwatch Over­max Touch 2.1

smartwatch Over­max Touch 2.1

Smar­twatch Over­max Touch 2.1 to urzą­dze­nie ide­alne dla fanów mobil­nych roz­wią­zań. To nie tylko zega­rek, ale rów­nież urzą­dze­nie, które zastąpi zestaw gło­śno­mó­wiący, umoż­liwi korzy­sta­nie z Inter­netu czy pokaże powia­do­mie­nia o nowych wia­do­mo­ściach i nie­ode­bra­nych połą­cze­niach z Two­jego smart­fonu.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • pro­ce­sor MTK6260A
 • ekran 1.56” 240×240
 • Blu­eto­oth 3.0
 • bate­ria 350 mAh
 • slot na karte SIM (micro)
 • Gło­śnik i mikro­fo­n
 • kame­ra­
 • waga 50 g
 • cer­ty­fi­kat IP67

Funk­cje:

 • odbie­ra­nie powia­do­mie­ń
 • roz­mowy tele­fo­nicz­ne­
 • kro­ko­mie­rz
 • anti-lost
 • prze­glą­darka inter­ne­to­wa­
 • robie­nie zdję­ć
 • pilot mp3
 • współ­pra­cuje z sys­te­mem Andro­id

Ce­na­:
Dostępny za około 289 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na