Smartwatch Pebble Time Steel zaprezentowany na Kickstarterze

Zale­d­wie kil­ka dni po tym, jak fir­ma Peb­ble Tech­no­lo­gy zapre­zen­to­wa­ła nowy smar­twatch Peb­ble Time, naszym oczom uka­za­ła się jego sta­lo­wa wer­sja, czy­li Peb­ble Time Ste­el.

Peb­ble Time Ste­el poja­wił się jako doda­tek w kam­pa­nii rekla­mo­wej Peb­ble Time, a moż­na go zdo­być na ser­wi­sie Kick­star­ter już za rów­no­war­tość 250 dola­rów ame­ry­kań­skich (osta­tecz­na cena deta­licz­na to 300 dola­rów).

Czym wyróź­nia się Peb­ble Time Ste­el od swo­je­go pla­sti­ko­we­go bra­ta? Oczy­wi­ście sta­lo­wym kor­pu­sem. Jest też o 1 mm grub­szy, ale za to posia­da dwa razy pojem­niej­szą bate­rię i lami­no­wa­ny wyświe­tlacz.

pebble_time_steel

Co cie­ka­we, za kil­ka dni Apple powie nam wię­cej o swo­im smartwatchu, a my widzi­my na mate­ria­łach zapre­zen­to­wa­nych przez Peb­ble trzy wer­sje zegar­ka w podob­nej kolo­ry­sty­ce, co Apple Watch. Szcze­gól­nie w oczy rzu­ca się cha­rak­te­ry­stycz­ne połą­cze­nie zło­tej koper­ty z czer­wo­nym paskiem.

Źródło i zdjęcia: phonearena.com

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na