Smartwatch przypomni Ci o wszystkim

Nie musisz pamię­tać o wszyst­kim

Smar­twatche MyKro­noz wypo­sa­żone są mię­dzy innymi w przy­datną funk­cję przy­po­mnień. Ta, wyda­wać by się mogło, pro­sta funk­cja potrafi zna­cząco uła­twić orga­ni­za­cję czasu. A o to wła­śnie cho­dzi w tech­no­lo­giach weara­ble.

zewatch2-app-reminders

Funk­cjo­nal­ność i wygoda

Ilość zasto­so­wań funk­cji przy­po­mnień jest ogromna, szcze­gól­nie w obec­nym, coraz szyb­ciej pędzą­cym świe­cie. Dzięki niej nie zapo­mnimy o waż­nej wizy­cie czy koniecz­no­ści ode­bra­nia paczki. To także przy­datna opcja dla osób dba­ją­cych o dietę. Odpo­wied­nie usta­wie­nie apli­ka­cji i smar­twatch sam będzie przy­po­mi­nał o wła­ści­wych godzi­nach na posi­łek.

zecircle-application

Dla­czego nie tele­fon?

Korzy­sta­nie z przy­po­mnień na smar­twatchu, jest znacz­nie wygod­niej­sze od przy­po­mnień w tele­fonie. Dzięki temu, że smar­twatch mamy cały czas na nad­garstku nie prze­ga­pimy żad­nego ter­minu. Spe­cjalna apli­ka­cja w łatwy i szybki spo­sób pozwala usta­wić daty i godziny spo­tkań bizne­so­wych, przy­po­mnienie o zapła­ce­niu rachunku czy datę uro­dzin naj­bliż­szych. Dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych ist­nieje moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia odpo­wied­nich zewnętrz­nych apli­ka­cji dedy­ko­wa­nych zarówno sys­te­mowi Android, iOS, jak i Win­dows Mobile.

Ceny smar­twatchy MyKro­noz zaczy­nają się już od 199 zł.

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na