Smartwatch Quallcom Toc już 2 grudnia!

Qualcomm Toc

Źródło: gizmodo.com.au

News ten jest bar­dziej trak­to­wa­ny ja­ko cie­ka­wost­ka niż kon­kret­na za­po­wiedź, po­nie­waż sprzęt tu­taj przed­sta­wia­ny nie bę­dzie nor­mal­nie do­stęp­ny w pol­skich skle­pach. Qu­al­l­com – praw­do­po­dob­nie naj­więk­szy do­staw­ca pro­ce­so­rów do te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych 2 grud­nia za­pre­zen­tu­je swo­je wła­sne dzie­ło: ze­ga­rek Toc.

Czym róż­ni się on od in­nych pro­duktów?

Prze­de wszyst­kim wy­so­kiej ja­ko­ści wy­świe­tla­czem, któ­ry ma po­bie­rać znacz­nie mniej ener­gii od tych do­tych­czas sto­so­wa­nych. Ko­lej­ną cha­rak­te­ry­stycz­ną rze­czą jest ich wła­sny lek­ki OS, z pew­no­ścią po­zy­tyw­nie wpły­wa­ją­cy na wy­daj­ność. Sam pro­du­cent nie spo­dzie­wa się suk­ce­su na sze­ro­ką ska­lę, jed­nak pro­dukt ten bę­dzie do­brym pre­tek­stem do pre­zen­ta­cji no­wych tech­no­lo­gii.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na