Smartwatch Sony Smar­tWat­ch2

smartwatch Sony SW2

Smartwatch Sony Smar­tWat­ch2 można dostać za rela­tyw­nie małe pie­nią­dze w porów­na­niu do funk­cjo­nal­no­ści, ktorą ofe­ruje. Mimo że ma już 3 lata, na­dal jest jed­nym z naj­czę­ściej pole­ca­nych smar­twat­chy w tym prze­dziale ceno­wym.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.6” 220×176 trans­re­flek­syj­ny­
 • pro­ce­sor ARM Cor­tex-M4
 • 256 MB RAM
 • Blu­eto­oth 3.0
 • NFC
 • bate­ria 225 mAh
 • cer­ty­fi­kat IP57

Funk­cje:

 • otrzy­ny­wa­nie powia­do­mie­ń
 • zdalna kame­ra­
 • pilot mp3
 • możliwosć doinstalowania apli­ka­cji ze skle­pu­
 • zega­rek nie posiada moż­li­wo­ści roz­mowy przez nie­go­
 • współ­pra­cuje z sys­te­mem Andro­id

Ce­na­:
Można go nabyć już od 289 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na