Smartwatche po raz pierwszy wygrały z zegarkami

Jak podają wyniki badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Stra­tegy Ana­ly­tics, w ostat­nim kwar­tale 2015 roku pierw­szy raz w histo­rii liczba sprze­da­nych smar­twat­chy prze­wyż­szyła liczbę sprze­da­nych zegar­ków szwaj­car­skich.

Ogól­no­świa­towa sprze­daż smar­twat­chy osią­gnęła wów­czas poziom 8,1 miliona sztuk; szwaj­car­skie zegarki sprze­dały się nato­miast w licz­bie 7,9 miliona.

Watch-Faces

Bio­rąc pod uwagę ana­lo­giczny okres w roku 2014, smar­twat­che zano­to­wały aż 316% wzrost sprze­daży, pod­czas gdy stan­dar­dowe zegarki odno­to­wały 5% spa­dek.

Do wygra­nej smar­twat­chy przy­czy­nił się w dużej mie­rze Apple Wat­che, który to w krót­kim cza­sie prze­jął 63% rynku. Ana­li­tycy prze­wi­dują, że w 2017 będziemy mogli liczyć na około 30% wzrost sprze­daży smart zegar­ków.

Źró­dło: Chip.pl
Źró­dła obraz­ków: Digitaltrends.com, El-balad.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na