Smartwatchem tym razem zajmie się producent szwajarskich zegarków

Szwaj­car­ska fir­ma Swatch zna­na głów­nie z pro­duk­cji kla­sycz­nych ze­gar­ków za­mie­rza wpro­wa­dzić do sprze­da­ży swo­je­go wła­sne­go smar­twat­cha. Swatch To­uch (bo tak ma się na­zy­wać smar­twatch) ma być po­łą­cze­niem kla­sycz­ne­go ze­gar­ka z in­te­li­gent­ny­mi funk­cja­mi smar­twat­cha. Pro­du­cent głów­nie za­mie­rza się skon­cen­tro­wać na do­dat­kach ty­pu fit­ness. Za­mie­rza też du­żą uwa­gę przy­wią­zać do cza­su dzia­ła­nia na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu.

Swatch

Swatch BEAULIEU (obrazek pobrany z strony swatch.com)

Ten inteligentny zegarek ma być głównie konkurencją dla smartwatchy z segmentu premium.

Cena jeszcze nie jest znana, natomiast prawdopodobny termin pojawienia się zegarka w sklepach prezentowany jest na połowę przyszłego roku.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na