Smartwatchowe plany Samsunga walki z Apple

Sam­sung, uważany za jednego z czołowych producentów urządzeń elektronicznych, już od wie­lu lat uwa­ża­ny jest za głów­ne­go kon­ku­ren­ta Ap­ple. Pod wzglę­dem licz­by sprze­da­nych eg­zem­pla­rzy z pew­no­ścią jest w czo­łów­ce, z dru­giej jed­nak stro­ny nie jest uzna­wa­ny za naj­bar­dziej in­no­wa­cyj­ną fir­mę. Mi­mo te­go cią­gle walczy o to, by jed­nak taką się stać.

Samsung Orbis

obrazek pobrany z strony nextpowerup.com

Ostat­nie prze­cie­ki su­ge­ru­ją, że pro­du­cent w nie­dłu­gim cza­sie za­mie­rza za­pre­zen­to­wać ko­lej­ne­go smar­twat­cha: Or­bis. Nowy model ma wyróżniać z dotychczasowej oferty okrągły kształt, natomiast spośród konkurentów – obro­to­wa ram­ka wo­kół tar­czy ze­gar­ka. Ma ona po­zwo­lić na na­wi­gację po urzą­dze­niu. Do­dat­ko­wo smartwatch bę­dzie wy­po­sa­żo­ny w przy­cisk w kształ­cie ko­ro­ny.

Ak­tu­al­nie nie jest zna­ny ani sys­tem na któ­rym bę­dzie pra­co­wać, ani ce­na czy da­ta pre­mie­ry. Po­zo­sta­je więc cze­kać na ko­lej­ne in­for­ma­cje.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na