Snapdragon Wear 2100, czyli nowe chipy dla smartwatchy

Snap­dra­gon Wear 2100 to chipy, które w naj­bliż­szym cza­sie zastą­pią moduły Snap­dra­gon 400 obecne w więk­szo­ści smar­twat­chy.

Jak podaje pro­du­cent – firma Qual­comm, nowa gene­ra­cja chi­pów będzie aż o 30% mniej­sza, zuży­wać o 25% mniej ener­gii i dys­po­no­wać zin­te­gro­wa­nym sys­te­mem odcią­ża­ją­cym czuj­niki.

Spo­dzie­wać możemy się także nowego modemu LTE oraz zuży­wa­ją­cego mniej prądu Wi-Fi oraz Blu­eto­oth.

lg-h1

Chip­set to w tym przy­padku Cor­tex-A7 z zega­rem 1.2 GHz i Adreno 304 GPU. Ma on sobie pora­dzić z wyświe­tla­niem roz­dziel­czo­ści 640 x 480 z odświe­ża­niem 60 Hz. Jedna z odmian ofe­ro­wać ma łącz­ność Wi-Fi/Blu­eto­oth, druga nato­miast, dodat­kowo 2G/3G/LTE. Chip ten ma posia­dać także opcję szyb­kiego łado­wa­nia Quick Charge 2.0 i współ­pra­co­wać z GPS i NFC.

Chipy 2100 kie­ro­wane są nie tylko do tra­dy­cyj­nych smar­twat­chy, lecz rów­nież do spor­to­wych trac­ke­rów, inte­li­gent­nych oku­la­rów i wielu innych urządzeń.

Źró­dło: Qual­comm. com
Źró­dła obraz­ków: Pho­ne­arena.com, Qual­comm. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na