Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany

Druga gene­ra­cja inte­li­gent­nych opa­sek od Sony wła­śnie została ofi­cjal­nie przed­sta­wiona światu. Sony Smar­tBand 2 posiada pul­so­metr i kolo­rowe LEDy, które natych­miast powia­do­mią nas np. o nie­ode­bra­nym połą­cze­niu.

Naj­waż­niej­szymi ele­men­tami nowej opa­ski Sony Smart­band 2 jest kom­bi­na­cja akce­le­ro­me­tru z optycz­nym czuj­ni­kiem pulsu, które dzięki pomia­rowi tętna oraz jego zmia­nom, są w sta­nie okre­ślić naszą spraw­ność fizyczną, nastrój oraz poziom stresu w ciągu dnia. Opa­ska wykryje rów­nież kiedy kła­dziemy się do snu i auto­ma­tycz­nie go zmie­rzy, dzięki czemu otrzy­mamy wie­dzę jak dobrze sypiamy. Moż­liwe będzie usta­wie­nie, by gadżet zbu­dził nas w odpo­wied­nim cyklu snu, tak byśmy obu­dzili się wypo­częci. Nie będzie pro­blemu z myciem rąk, szybką kąpielą, bądź wizytą na base­nie bez zdej­mo­wa­nia urzą­dze­nia z nad­garstka, gdyż otrzy­mało klasę szczel­no­ści IP68, co ozna­cza, że jest pyłosz­czelne i może wytrzy­mać zanu­rze­nie w słod­kiej wodzie do 3 metrów przez 30 minut.

SmartBand-2-SWR12-gallery

Dane zbie­rane przez Smar­tBand 2 będą prze­cho­wy­wane w apli­ka­cji Sony Life­log, gdzie dzięki czy­tel­nym wykre­som, będziemy mogli się z nimi zapo­znać w łatwy spo­sób.

Oprócz wspo­mnia­nych wcze­śniej czuj­ni­ków, Sony Smart­band 2 wypo­sa­żony jest w zestaw kolo­ro­wych diod, które będą róż­nie migać, w zależ­no­ści czy otrzy­mamy połą­cze­nie, wia­do­mość lub np. e-mail. Do dys­kret­nych powia­do­mień mamy do dys­po­zy­cji opcję wibra­cji.

Smart­bandem możemy także ste­ro­wać muzyką spa­ro­wa­nego smart­fona. Poprzez doty­ka­nie opa­ski zatrzy­mamy odtwa­rza­nie bądź prze­łą­czymy się mie­dzy utwo­rami. Sama opa­ska dostępna począt­kowo będzie w dwóch kolo­rach: czarny i bia­łym, a doce­lowo kolo­ry­stykę uzu­peł­nić ma jesz­cze róż i indygo (file­towo-nie­bie­ski).

SmartBand-2-SWR12-black

Dwu­go­dzinne łado­wa­nie bate­rii powinno wystar­czyć na dwa dni nosze­nia bez potrzeby ponow­nego podłą­cza­nia do łado­warki. Smart­band 2 jest kom­pa­ty­bilny ze wszyst­kimi smart­fonami z sys­te­mem Android 4.4 Kit­kat (lub now­szymi) i co cie­kawe – z iOS 8.2 (lub now­szymi)!

Jeśli jeste­ście zain­te­re­so­wa­niu zaku­pem, mamy dla Was dobrą wia­do­mość. Pol­ska jest na liście 60 kra­jów, w któ­rych sprze­daż ruszy już we wrze­śniu! Suge­ro­wana cena deta­liczna to 499 zł.

SmartBand-2-SWR12-white

Źró­dło: pho­ne­Arena.com
Obrazki pobrane ze strony Sony­mo­bile.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na