Sony SmartBand 2 z czujnikiem pulsu

Wy­gląda na to, że firma Sony cał­kiem nie­chcący zdra­dziła kilka szcze­gó­łów swo­jej naj­now­szej opa­ski Sony SmartBand 2. Wszystko przez udo­stęp­nioną w skle­pie Google Play apli­ka­cję Smar­tBand 2.

Naj­waż­niej­szym ujaw­nio­nym deta­lem, który ucie­szy użyt­kow­ników inte­li­gent­nych opa­sek, jest fakt, że Smar­tBand 2 będzie wypo­sa­żony w czuj­nik pulsu umiesz­czony na spo­dzie urzą­dze­nia.

Gdy nie­for­tunna apli­ka­cja została dostrze­żona przez użyt­kow­ników, Sony szybko wyco­fało ją ze sklepu. Jed­nak mleko się roz­lało, infor­ma­cja o ofi­cjal­nie nie­za­po­wie­dzia­nym jesz­cze następcy SmartBanda poszła w świat, a scre­eny z apli­ka­cji roze­szły się po całej sieci. Oczy­wi­ście może­cie je zoba­czyć rów­nież u nas.

Sony-SmartBand-2-companion-app (3) (1) Sony-SmartBand-2-companion-app (2) (1) Sony-SmartBand-2-companion-app (1) (1) Sony-SmartBand-2-companion-app (3) (1)

Apli­ka­cja SmartBand 2 ujaw­niła rów­nież funk­cję inte­li­gent­nej pobudki. Naj­praw­do­po­dob­niej będzie ona pole­gała na włą­cze­niu wibra­cji, gdy opa­ska wykryje, że użyt­kow­nik zakoń­czył usta­lony wcze­śniej cykl snu.

Sony wpro­wa­dziło pierw­szy model SmartBanda (SWR 10) ponad rok temu, w maju 2014 roku. Ta inte­li­gentna opa­ska, śle­dząca aktyw­ność fizyczną użyt­kow­nika, kom­pa­ty­bilna jest ze wszyst­kimi smart­fo­nami napę­dza­nymi przez sys­tem Android. Za moż­li­wość z obco­wa­nia z tym gadże­tem musimy zapła­cić około 300 zł. Jeśli ze SmartBandem 2 będzie podob­nie, a dodat­kowo otrzy­mamy czuj­nik pulsu, będzie to łakomy kąsek dla wszyst­kich entu­zja­stów inte­li­gent­nych opa­sek.

Źró­dło: Pho­ne­Arena.com
Obrazki pobrane ze strony Pho­ne­Arena.com

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na