Sprawdź interfejs Apple Watch przed premierą

To, że już nie­dłu­go bę­dzie­my świad­ka­mi pre­mie­ry no­we­go Ap­ple Wat­cha wie­dzą chy­ba wszy­scy czy­tel­ni­cy te­go blo­ga. Plot­ki mó­wią o tym, że praw­do­po­dob­nie już w mar­cu te­go ro­ku po­ja­wi się w skle­pach. Te­raz dzię­ki pro­gra­mi­stom z fir­my Pi­pes ma­my moż­li­wość za­po­zna­nia się z no­wym in­ter­fej­sem, ja­kim bę­dzie­my mie­li do czy­nie­nia już nie­dłu­go.

Apple Watch

Obrazek pobrany z strony apple.com

Twór­cy mie­li na ce­lu przede wszyst­kim roz­pro­mo­wa­nie swo­jej apli­ka­cji przed pre­mie­rą smar­twat­cha. Emu­la­cja in­ter­fej­su wy­szła na ty­le do­brze, że już na sa­mym po­cząt­ku by­ło bar­dzo cięż­ko do­stać się na stro­nę z po­wo­du du­żej ilo­ści osób pra­gną­cych po­ba­wić się cho­ciaż czę­ścio­wo no­wym Ap­ple Wat­chem. Do­dat­ko­wo twór­cy umoż­li­wi­li do­da­nie lo­ga do wła­snej apli­ka­cji, aby móc spraw­dzić jak bę­dzie się ono pre­zen­to­wać na ze­gar­ku.

Pod po­niż­szym lin­kiem zo­ba­czy­cie in­ter­fejs w ca­łej oka­za­ło­ści.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na