Milion sprzedanych Pebble

 

Pebble

Obrazek pobrany z strony kickstarter.com

 

Nie­­zwy­­kle po­­pu­­la­r­ny sma­r­twatch Pe­b­ble sprze­­dał się już w po­­nad mi­­lio­­nie eg­ze­m­pla­­rzy. Jest to nie­­sa­­mo­­wi­­cie do­­bry wy­­nik bio­­rąc pod uwa­­gę fakt, że pro­­du­­cent ni­­g­dy nie sta­­wiał na wy­­so­­ko­­bu­­dże­­to­­wą re­­kla­­mę, a naj­wię­­cej szu­­mu zro­­bi­­li wo­­kół nie­­go uży­t­ko­w­ni­­cy oraz fa­­ni no­­wi­­nek te­ch­no­­lo­­gi­cz­nych. Oczy­­wi­­­ście, te­­go wy­­ni­­ku nie na­­le­­ży po­­ró­w­ny­­wać do tych osią­­ga­­nych przez naj­wię­k­sze ko­r­po­­ra­­cje.

Jaka jest tajemnica sukcesu Pebble?

Co mo­że być po­wo­dem tak du­żej po­pu­lar­no­ści? Są­dzę, że przede wszyst­kim pro­sto­ta urzą­dze­nia za­war­ta w do­brej ja­ko­ści pro­duk­cie. Pro­­du­­cent od po­cząt­ku in­ten­syw­nie wspie­ra urzą­dze­nia, a do­dat­ko­wo dał mo­ż­li­­wość two­rze­nia wła­snych apli­ka­cji in­nym pro­gra­mi­stom, dzię­­ki cze­­mu w kró­t­kim cza­­sie przy­­by­­ło ba­r­dzo du­­żo ró­ż­no­­ra­­kich apli­­ka­­cji. Do­dat­ko­wo w poprzednim ro­ku pro­du­cent za­pre­zen­to­wał mo­del Ste­el, będący od­bi­ciem pi­łecz­ki na po­stu­la­ty mó­wią­ce, że smar­twatch ten pre­zen­tu­je się brzyd­ko. Mi­mo iż kon­ku­ren­cyj­ni pro­du­cen­ci za­pre­zen­to­wa­li już bar­dzo korzystne wizualnie roz­wią­za­nia ty­pu LG G Watch R. lub Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar, to jed­nak ten eg­zem­plarz ca­ły czas na­le­ży do ści­słej czo­łów­ki, je­że­li cho­dzi o pre­zen­cję. „Winnym” sukcesu jest także cza­s pra­cy. Na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu wy­no­si nawet do 5 dni pra­cy, co na­dal wpra­wia w kom­plek­sy więk­szość urzą­dzeń kon­ku­ren­cji.

Czekamy na więcej!

Na szczę­ście pro­du­cent nie spo­czął na lau­rach i jesz­cze w tym ro­ku za­mie­rza za­pre­zen­to­wać no­we pro­duk­ty. Oczy­wi­ście trzy­mam kciu­ki za nich i mam na­dzie­ję, że już nie­dłu­go bę­dzie­my świad­ka­mi ko­lej­nych cie­ka­wych urzą­dzeń.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na