Stylowy smartwatch od LG już wkrótce

LG swo­­i­mi osta­t­ni­­mi pro­­du­k­ta­­mi po­­ka­­za­­ło, że po­­tra­­fi stwo­­rzyć na­­pra­w­dę dobrze pre­­ze­n­tu­­ją­­ce się pro­­du­k­ty – LG G Watch R ma pra­­wo wa­l­czyć o mia­­no najła­d­niejszego sma­r­twa­t­cha ze­­szłe­­go ro­­ku. Ki­l­ka mie­­się­­cy pó­ź­niej ma­­my do czy­­nie­­nia z je­sz­cze cie­­ka­­wiej pre­­ze­n­tu­­ją­­cym się mo­­delem. Jest nim LG Watch Ur­ba­­ne.

Jak wi­­dać powyżej, zegarek pre­­ze­n­tu­­je je­sz­cze wy­ż­szy po­­ziom w po­­ró­w­na­­niu do LG G Watch R. We­­dług mnie już po­­prze­d­ni mo­­del pre­­ze­n­to­­wał się ba­r­dzo do­­brze. W przy­­pa­d­ku te­­go jest wręcz re­­we­­la­­cy­j­nie. Widać, że skie­ro­wany jest do in­ne­go gro­na od­bior­ców niż w przy­pad­ku po­przed­nie­go modelu. Ca­­łość ko­­pe­r­ty wy­­ko­­na­­na jest z me­­ta­­lu, na­­to­­miast skó­­rza­­ny pa­­sek mo­ż­na z ła­­two­­­ścią wy­­mie­­nić. Po­d­mia­­na na bra­n­so­­le­­tę? Ow­szem, bę­­dzie mo­ż­li­­wa. Pa­­ra­­me­­try te­ch­ni­cz­ne wy­­glą­­da­­ją tak sa­­mo, jak w przy­­pa­d­ku po­­prze­d­ni­ka.

Na ży­­­wo ze­­­ga­­­rek po­­­wi­­­nien być po­­­ka­­­za­­­ny pod­czas ta­­r­gów MWC, je­­d­nak już te­­­raz mo­­ż­na go za­­­mó­­­wić w przed­sprze­­­da­­­ży. W prze­­­li­­­cze­­­niu na zło­­­tó­­w­ki je­­­go ce­­­na wy­­­no­­­sić ma oko­­­ło 1500 zł. Jest to ce­­na umia­r­ko­­wa­­na, na pe­w­no wy­ż­sza niż w przy­­pa­d­ku in­­nych mo­­de­­li sma­r­twa­t­chy – je­d­nak jak już wspo­­mi­­na­­łem wcze­­śniej i co wi­­dać cho­­cia­ż­by po opu­­bli­­ko­­wa­­nych zdję­­ciach –  jest on skie­­ro­­wa­­ny do tro­­chę in­­ne­­go gro­­na od­bio­r­ców. Ma tym sa­­­mym re­­­a­­l­ną sza­­n­sę być ko­­n­ku­­­re­­n­tem dla Ap­ple Watch. My­­­ślę, że LG ak­tu­­­a­­l­nie po­­­sia­­­da naj­cie­­­ka­­w­sze po­r­t­fo­­­lio sma­­r­twa­­t­chy, charakteryzujących się nie ty­­l­ko roz­­­bu­­­do­­­wa­­­nym sy­­s­temem ope­­­ra­­­cy­­j­nym, ale i do­­­brym wy­­­glą­­­da­­em.

Obrazki pobrane z strony theverge.com

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na