System pisania od Snapkeys

Nowa kla­wia­tura Snap­keys prze­zna­czona jest dla posia­da­czy inte­li­gent­nych zegar­ków z okrą­głą tar­czą. Czy sys­tem pisa­nia ma szanse na wygraną w star­ciu ze ste­ro­wa­niem gło­so­wym?

Snap­keysowski sys­tem pisa­nia wyko­rzy­stuje znaną już tech­no­lo­gię T9. Użyt­kow­nik nie musi kli­kać w każdą literę – opro­gra­mo­wa­nie jest w sta­nie prze­wi­dy­wać wpro­wa­dzane słowa, a widoczna na ekra­nie smart­ze­garka kla­wia­tura podzie­lona jest na sześć czę­ści. W każ­dej z nich znaj­duje się kilka liter. Poni­żej zamiesz­czamy krótki fil­mik pre­zen­tu­jący metodę dzia­ła­nia.

Wersja dla posiadaczy smartwatchy z kwadratową tarczą miała swoją premierę już w marcu bieżącego roku. Sy­stem pisa­nia nie jest jednak pierw­szą inno­wa­cją Snap­keys. Wcze­śniej dewe­lo­pe­rzy uru­cho­mili kam­pa­nię w ser­wi­sie crowd­fun­din­go­wym Kick­star­ter, by wspie­rać pro­duk­cję swo­jego pierw­szego smar­twat­cha. Nie udało się jed­nak prze­kro­czyć zakła­da­nego progu budże­to­wego, w dużej mie­rze dla­tego, że naj­waż­niej­szą funk­cją smart­ze­garka od Snap­keys była… kla­wia­tura. Rów­nież prze­sta­rzały design dzia­łał na nie­ko­rzyść urzą­dze­nia.

Snapkeys

Czy sys­tem pisa­nia w takiej for­mie wygra rywa­li­za­cję z nie­do­sko­na­łym jesz­cze ste­ro­wa­niem gło­so­wym? Jakie widzi­cie zalety kla­wia­tury, a jakie zalety głosu jako urzą­dze­nia kon­tro­lu­ją­cego smar­twatch? Pisz­cie w komen­ta­rzach.

Źródła: wareable.com, cnet.com
Źródło obrazków: wareable.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na