Tani smartwatch od firmy Goclever

Po­pu­lar­na w Pol­sce fir­ma Goc­le­ver wpro­wa­dzi­ła do sprze­da­ży smar­twat­cha. Goc­le­ver Ch­ro­nos Eco ma speł­niać pod­sta­wo­we funk­cje, ja­kie uświad­czy­my w te­go ty­pu urzą­dze­niach: od­czy­ty­wa­nie ma­ili, smsów czy też ste­ro­wa­nie od­twa­rza­czem mu­zycz­nym w te­le­fo­nie. Do­dat­ko­wo dzię­ki wbu­do­wa­ne­mu ak­ce­le­ro­me­tro­wi bę­dzie mógł spraw­dzać na­szą ak­tyw­ność fi­zycz­ną, a tym sa­mym słu­żyć ja­ko nasz asy­stent tre­nin­go­wy. Po­sia­dać bę­dzie rów­nież mo­ni­tor snu. War­to nadmie­nić bar­dzo dłu­gi czas pra­cy na ła­do­wa­niu, któ­ry ma wy­no­sić 4 ty­go­dnie w sta­nie czu­wa­nia lub 3 w przy­pad­ku nor­mal­nej pra­cy. Zaw­dzię­cza­my to głów­nie bar­dzo do­bre­mu jak na tę kla­sę urzą­dze­nia mo­no­ch­ro­ma­tycz­ne­mu ekra­no­wi czy­li Sharp Me­mo­ry LCD. Za­pew­ni on mię­dzy in­ny­mi bar­dzo do­brą wi­docz­ność w słoń­cu. Bę­dzie on tak­że nie­wiel­ki – je­go wy­mia­ry wy­no­szą 4,5 x 3,5 x 1,1 cm. Wszyst­ko to zamknięte w wo­dosz­czel­nej obu­do­wie.

Goclever Chronos Eco

Obrazek pobrany z strony goclever.com

Smar­twatch współ­pra­co­wać ma z An­dro­idem w wer­sji 4.4 oraz iPho­na­mi. W pierw­szym przy­pad­ku konieczna będzie od­po­wied­nia apli­ka­cja na Go­ogle Sto­re, na­to­miast w przy­pad­ku urzą­dzeń Ap­ple mu­si­my po­cze­kać na rozwiązania do grud­nia.

Koszt smartwatcha, jak przy­sta­ło na te­go pro­du­cen­ta, nie jest wy­gó­ro­wa­ny. Pro­du­cent po­da­je ce­nę w wyso­ko­ści 219 zł. Ten sam smartwatch po­wi­nien być do­stęp­ny jesz­cze w Kau­flan­dzie w pro­mo­cyj­nej ce­nie 169 zł.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na