Tanie smartwatche – czy warto się nimi zainteresować?

W ostat­nich ty­go­dniach za­czę­ło się po­ja­wiać co­raz wię­cej in­te­li­gent­nych ze­gar­ków. Ak­tu­al­nie ma­my do wy­bo­ru za­rów­no eg­zem­pla­rze z gór­nej pół­ki ce­no­wej (se­ria Ge­ar od Sam­sun­ga), śred­niej (Peb­ble i So­ny Smar­twatch), jak i z ni­skiej. Dzi­siaj za­mie­rzam przed­sta­wić naj­waż­niej­szą cha­rak­te­ry­sty­kę ta­kich urzą­dzeń na pod­sta­wie Co­okoo Smar­twatch oraz nie­daw­no za­pre­zen­to­wa­ne­go Ch­ro­nos od Goc­le­ver.

 

Ptasi zegarek z opakowaniem w kształcie karmnika

cookoo_smartwatch

Co­oko Smar­twatch jest naj­praw­do­po­dob­niej naj­po­pu­lar­niej­szym ak­tu­al­nie urzą­dze­niem z ni­skiej pół­ki ce­no­wej. Czym się wy­róż­nia? Nie­stan­dar­do­wym opa­ko­wa­niem, któ­re po wy­ję­ciu ze­gar­ka ma rów­nież funk­cjo­no­wać ja­ko karm­nik dla pta­ków. Nie prze­czę, jest to cał­kiem po­my­sło­we roz­wią­za­nie. Co na­to­miast ofe­ru­je sam ze­ga­rek?

Trze­ba przy­znać, że nie jest naj­go­rzej. Po­zor­nie wy­glą­da jak zwy­kły ze­ga­rek. Po­sia­da praw­dzi­we, fi­zycz­nie ist­nie­ją­ce wska­zów­ki po­ka­zu­ją­ce ak­tu­al­ny czas. Gdzie w ta­kim ra­zie jest miej­sce na po­wia­do­mie­nia? Zo­sta­ły one umiesz­czo­ne pod wska­zów­ka­mi w po­sta­ci iko­nek. Gdy ktoś do nas dzwo­ni, od­po­wia­da­ją­cy mu ele­ment na smar­twat­chu mru­ga. Do­ty­czy to tak­że sta­nu ba­te­rii. Jak wi­dać, opcji jest bar­dzo ma­ło. Są jed­nak i plu­sy ta­kie­go roz­wią­za­nia. Smar­twatch ten jest wy­po­sa­żo­ny w dwie pła­skie ba­te­rie, dzię­ki któ­rym, jak za­pew­nia pro­du­cent, jest w sta­nie współ­pra­co­wać z te­le­fo­nem na­wet rok.

cookoo smartwatch czarny

Obrazek z strony producenta : cookoowatch.com

Dla ko­go w ta­kim ra­zie jest to urzą­dze­nie? Prze­de wszyst­kim dla po­sia­da­czy no­wych iPho­nów oraz po­je­dyn­czych mo­de­li z An­dro­idem. O te­le­fo­nie krą­żą róż­ne ne­ga­tyw­ne opi­nie, na przy­kład o zry­wa­niu nawiązanego po­łą­cze­nia. Oso­bi­ście są­dzę, że za ofe­ro­wa­ną ce­nę (po­nad 300 zł – do­cho­dzi na­wet do 400) le­piej za­ku­pić stan­dar­do­wy ze­ga­rek bez „in­te­li­gent­nych” do­dat­ków. Na pew­no bę­dzie się pre­zen­to­wał znacz­nie le­piej.

Jeszcze tańszy smartwatch

goclever

zdjęcie z android.com.pl

Na ryn­ku znaj­dzie­my jed­nak tań­szy smar­twatch – i to du­żo tań­szy, bo Ch­ro­nos od pol­skiej fir­my Goc­le­ver bę­dzie do­stęp­ny już za 199 zł. Nie­ste­ty, po­dob­nie jak Co­okoo nie bę­dzie po­sia­dać zbyt wie­lu funk­cji. Nie ma tra­dy­cyj­nych wska­zó­wek, go­dzi­na jest po­ka­za­na jak w cy­fro­wych ze­gar­kach ro­dem z PRL-u. Tak sa­mo jak opi­sy­wa­ny wcze­śniej mo­del – je­go dzia­ła­nie ogra­ni­czać się bę­dzie do wy­świe­tla­nia po­wia­do­mień, że ktoś do nas za­dzwo­nił lub na­pi­sał. Nie­ste­ty, o tym kto to był lub ja­ka jest treść wia­do­mo­ści już się nie do­wie­my.

Plu­sem na­to­miast jest fakt, że we­dług pro­du­cen­ta na jed­nej ba­te­rii po­tra­fi wy­trzy­mać na­wet pół ro­ku, a dzię­ki wo­dosz­czel­no­ści moż­na go za­nu­rzać na­wet do 30 me­trów pod wo­dę. Z mniej­szych do­dat­ków moż­na wy­mie­nić mię­dzy in­ny­mi zdal­ny do­stęp do spu­stu apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go w te­le­fo­nie.

We­dług pro­du­cen­ta ma współ­pra­co­wać z więk­szo­ścią do­stęp­nych na ryn­ku urzą­dzeń. Pre­mie­ry moż­na spo­dzie­wać się w naj­bliż­szych mie­sią­cach.

Dla kogo?

Je­że­li po­szu­ku­je­cie nie­dro­gie­go smar­twat­cha, od któ­re­go nie wy­ma­ga­cie zbyt du­żo, a jed­no­cze­śnie nie chce­cie go co pa­rę dni ła­do­wać – jest to roz­wią­za­nie ide­al­ne. Jed­nak we­dług mnie da­le­ko im do mia­na „in­te­li­gent­nych ze­gar­ków”. Bar­dziej bym się skła­niał ku na­zwa­niu ich zwy­kły­mi ze­gar­ka­mi z cie­ka­wy­mi do­dat­ka­mi (tak jak kie­dyś by­ły do­da­wa­ne do nich na przy­kład kal­ku­la­to­ry).

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na