Tracker dla pływaków – iHealth Wave

Urzą­dze­nie prze­zna­czone jest dla ludzi spę­dza­ją­cych czas na base­nie, miło­śni­ków pły­wa­nia. Jeśli nale­żysz do osób, dla któ­rych aktywny wypo­czy­nek w wodzie jest naj­lep­szym wybo­rem, na pewno zain­te­re­suje Cię ta pro­po­zy­cja.

iHe­alth Wave ma za zada­nie pomóc pasjo­na­tom pły­wa­nia w popra­wia­niu ich wydaj­no­ści i osią­gów. Zapro­jek­to­wany jest w taki spo­sób, by mógł współ­pra­co­wać zarówno ze smart­pho­nem, jak i bez niego. Cena urzą­dze­nia nie prze­kro­czy 80€, dzięki czemu trac­ker staje się cie­kawą pro­po­zy­cją dla pły­wa­ko­ma­nia­ków.

6498-c5e43937d65a8f8f7eb38ad228c9c895

Warto pod­kre­ślić, że trac­ker – oprócz moni­to­ro­wa­nia aktyw­no­ści orga­ni­zmu pod­czas pły­wa­nia – może pra­co­wać także poza base­nem. To zna­czy, że może słu­żyć użyt­kow­ni­kowi w trak­cie innych czyn­no­ści, bez pro­blemu będzie śle­dzić pracę serca w cza­sie biegu czy inten­syw­nego spa­ceru.

Trac­ker moni­to­ruje prace serca, liczy jego tempo ude­rzeń i sumuje liczbę spa­lo­nych kalo­rii. Przed zda­niem peł­nego raportu, wia­do­mo­ści o naszym orga­ni­zmie wyświe­tlą się na ekra­nie trac­kera dzięki autor­skiej apli­ka­cji iHe­alth MyVi­tals w wer­sji 3.0.

Trac­ker od iHe­alth pojawi się naj­praw­do­po­dob­niej do końca bie­żą­cego roku i będzie kosz­to­wać bli­sko 80€.

Źródło: wareable.com

Źródła obrazków: wareable.com, cnet.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na