Ujawniono prawdopodobny design zegarka od HTC

Całkiem niedawno, znany z całkiem wiarygodnych przecieków @evleaks opublikował ciekawy wpis oraz obrazek na temat zbliżającego się smartwatcha od HTC, który widać poniżej.

HTC Smartwatch

Po­sia­da on kwa­dra­to­wą tar­czę, na której wzoruje się między innymi UI. Praw­do­po­dob­nie nie ma co li­czyć na to, że w takim kształcie pojawi się w sprzedaży. Przeszkodą jest to, że Go­ogle za­bro­nił mo­dy­fi­ka­cji in­ter­fej­su. Z plu­sów jednak war­to wy­róż­nić me­ta­lo­wą bran­so­le­tę. Wi­dać, że co­raz czę­ściej pro­du­cen­ci po­waż­nie za­czy­na­ją trak­to­wać te­ma­ty­kę smar­twat­chy i nie wy­glą­da­ją jak ta­nie za­baw­ki dla dzie­ci, tyl­ko fak­tycz­nie jak urzą­dze­nie mogące nam to­wa­rzy­szyć na co dzień i któ­rego wy­glą­du nie mu­si­my się wsty­dzić – co mnie oso­bi­ście bar­dzo cie­szy.

 

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na