Vitaliz DUO – naręczny pulsoksymetr

Kilka dni temu w ser­wi­sie Kick­star­ter roz­po­częła się pro­mo­cja urzą­dze­nia DUO, które ma peł­nić funk­cję naręcz­nego pul­sok­sy­me­tru.

Pro­du­cent obie­cuje dwa klu­czowe ele­menty w tej nowej tech­no­lo­gii. Pierw­szą z nich ma być ana­liza pracy serca, która obec­nie jest już stan­dar­dem w urzą­dze­niach typu weara­ble skie­ro­wa­nych do osób upra­wia­ją­cych sport. Druga to poziom satu­ra­cji krwi tle­nem, który jest oceną prze­pływu tlenu oraz zdol­no­ści odde­cho­wych. Do tej pory sprzęt tego typu wyma­gał w więk­szo­ści przy­pad­ków spe­cjal­nego klip­so­wego uchwytu na palec. W przy­padku DUO pomiary ogra­ni­czać mają się do stan­dar­do­wej bran­so­letki.

Pro­du­cent opa­ten­to­wał także wła­sną tech­no­lo­gię Safe­SAT™ opti­cal pulse-oxi­me­ter, która ma być nie­zwy­kle pre­cy­zyjna zarówno w bar­dzo kon­kret­nych aktyw­no­ści fizycz­nych takich, jak podno­sze­nie cię­ża­rów czy bieg, jak i pod­czas wyko­ny­wa­nia codzien­nych czyn­no­ści. Smart­ze­ga­rek będzie także w sta­nie wyko­ny­wać ana­lizę wypo­czynku, z uwzględ­nie­niem roz­po­zna­wa­nia bez­de­chu sen­nego.

Nie zabra­kło tu także stan­dar­do­wych funk­cji smar­twat­chy, jak powia­do­mie­nia o połą­cze­niach czy wia­do­mo­ściach tek­sto­wych ze spa­ro­wa­nego smart­fona.

Urzą­dze­nie ma tra­fić na rynek pod koniec 2016 roku, a kwota jaką potrze­bują jej twórcy to 250 tysięcy dola­rów. Zbiórkę mo­że­cie wes­przeć tu­taj.

Źró­dło: Tabliczni. pl
Źró­dła obraz­ków: Kick­star­ter. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na