W 2019 roku sprzedaż wearables wyniesie 245 milionów egzemplarzy

Według ostatniego raportu CCS Insi­ght doty­czą­cego tech­no­lo­gii weara­bles, sprze­daż tych urzą­dzeń w 2019 roku będzie bli­sko trzy razy więk­sza niż jest obec­nie. „Weara­bles Fore­cast Worl­dwide, 2015-2019” prze­wi­duje ogromny roz­wój rynku inte­li­gent­nych urzą­dzeń ubie­ral­nych.

Prze­wi­dy­wa­nia zamiesz­czone w rapor­cie są dla urzą­dzeń weara­bles nie­zwy­kle opty­mi­styczne. Cho­ciażby dla­tego, że – według osza­co­wań – war­tość rynku tech­no­lo­gii ubie­ral­nej podnie­sie się przez trzy lata do 25 miliardów dola­rów. Dziś wynosi on „zale­d­wie” 10 miliardów – prze­wi­dy­wany 64-procentowy wzrost war­to­ści rynku poka­zuje, jak duży poten­cjał ma tech­no­lo­gia weara­bles. Sprze­daż pod­sko­czy nie­malże trzy­krot­nie, z 84 milio­nów egzem­pla­rzy w 2015 do 245 milio­nów w 2019.

Według raportu, więcej niż 50% cał­ko­wi­tej sprze­daży będą sta­no­wiły weara­bles umoż­li­wia­jące moni­to­ro­wa­nie aktyw­no­ści fizycz­nej i peł­niące funk­cje wygod­nych trac­ke­rów. Dru­gim waż­nym seg­men­tem rynku będą smar­twat­che i to wła­śnie one wyge­ne­rują połowę rze­czy­wi­stych docho­dów, ponie­waż będą sprze­da­wane w wyż­szych cenach. Trze­cim fun­da­men­tem rynku będą kamerki weara­bles, któ­rych łączna ilość sprze­da­nych sztuk wzro­śnie w 2017 roku do 19 milio­nów.

CCSInsight_Wearables_forecast_August2015

Raport prze­wi­duje rów­nież, że w przy­szło­ści klu­czo­wym ryn­kiem dla pro­du­cen­tów tech­no­lo­gii ubie­ral­nej zostaną Chiny. Już dzi­siaj sta­no­wią one znaczną i bar­dzo ważną część glo­bal­nego rynku urzą­dzeń weara­bles – z 84 milio­nów sztuk, które – jak sza­cuje CSS Insi­ght – zostaną sprze­dane do końca 2015 roku, do Pań­stwa Środka trafi 18,5 miliona egzem­pla­rzy.

 

Źródło: wareable.com

Obrazek pobrany ze strony www.cssinsight.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na