W końcu! Realny Apple Watch Killer dla każdego!

Ce­ny współ­cze­snych smar­twat­chy po­tra­fią przy­pra­wić o ból gło­wy. Nie dość, że ga­dże­ty te kosz­tu­ją naj­czę­ściej po­wy­żej śred­niej kra­jo­wej, to po­sia­da­ją dość ogra­ni­czo­ne i nie­ade­kwat­ne do ce­ny funk­cje. Bez wąt­pie­nia fir­ma Ap­ple zda­je so­bie z te­go fak­tu spra­wę i jest to je­den z głów­nych po­wo­dów, dla­cze­go przede wszyst­kim ce­lu­je w ry­nek luk­su­so­wych ak­ce­so­riów. Licz­ba kon­su­men­tów, któ­rzy wy­ło­żą nie­ma­łe pie­nią­dze na fan­ta­zyj­ny dro­biazg jest zde­cy­do­wa­nie więk­sza niż tych, któ­rzy ku­pu­ją tech­no­win­ki tyl­ko po to by być w gro­nie pierw­szych użyt­kow­ni­ków.

I tak oto mo­żesz ku­pić 38 mi­li­me­tro­we­go Ap­ple Sport Watch za rów­no­war­tość pół­to­ra ty­sią­ca zło­tych, co sa­mo w so­bie jest ce­ną dość wy­so­ką w po­rów­na­niu do in­nych obec­nych na ryn­ku smar­twat­chy. Jed­nak, je­śli chcesz mieć coś bar­dziej sty­lo­we­go za­miast cu­kier­ko­wej opa­ski, mu­sisz wy­ło­żyć ko­lej­nych sześć stó­wek na je­den z bar­dziej po­waż­nych pa­sków.

Wie­lu nie jest za­do­wo­lo­nych z ta­kie­go obro­tu spra­wy. Ze­spół Co­co zabrał się do tema­tu po swo­je­mu i jak widać na poniż­szym fil­mie – uda­ło mu się stwo­rzyć coś co re­al­nie mo­że za­gro­zić po­zy­cji Ap­ple Wat­cha. Praw­dzi­wy Ap­ple Watch Kil­ler. Sprawdź­cie sa­mi:

Zobacz inne wpisy z kategorii Apple:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na