Warte uwagi smartwatche na święta – część 1

W ostat­nim ro­ku, o czym już wie­lo­krot­nie wspo­mi­na­łem, mie­li­śmy do czy­nie­nia z praw­dzi­wym wy­sy­pem smar­twatchy. Pro­du­cen­ci zwró­ci­li uwa­gę na naj­częst­sze uwa­gi użyt­kow­ni­ków i w więk­szo­ści przy­pad­ków wi­dać po­pra­wę, przez co sens za­ku­pu ta­kie­go urzą­dze­nia jest znacz­nie więk­szy niż jesz­cze rok te­mu. Jed­nak co wy­brać? Po­ni­żej przed­sta­wię jakie modele są war­te uwa­gi. Skupię się na smartwatchach dostępnych w Polsce ze wzglę­du na to, że już za ty­dzień ma­my Wi­gi­lię – szan­se na do­star­cze­nie prze­sył­ki zza gra­ni­cy do te­go cza­su są mi­ni­mal­ne.

Smartwatche do 400 zł

W tym prze­dzia­le ce­no­wym dosta­niemy urzą­dze­nia ma­łych pro­du­cen­tów. Nie ozna­cza to jednak od ra­zu, że nie są war­te uwa­gi. Cza­sa­mi mo­że za­sko­czyć nas to, jak wie­le cie­ka­wych moż­li­wo­ści umie­ścił pro­du­cent w swo­im pro­duk­cie. Istot­nym ogra­ni­cze­niem jest jed­nak au­tor­ski sys­tem ope­ra­cyj­ny i wiążące się z tym ogra­ni­czo­ne wspar­cie. Jed­nak je­że­li ktoś po­trze­bu­je głów­nie proste­go urzą­dze­nia do otrzy­my­wa­nia po­wia­do­mień o te­le­fo­nach oraz smsach to po­wi­nien być wię­cej niż usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny.

COOKOO COGITO

Cogito Watch

Obrazek pobrany z strony cogitowatch.com

To na­stęp­ca oma­wia­ne­go w mar­cu te­go ro­ku Co­okoo smar­twatch, któ­ry cha­rak­te­ry­zo­wał się mię­dzy in­ny­mi bar­dzo ory­gi­nal­nym pu­deł­kiem przy­po­mi­na­ją­cym karm­nik dla pta­ków. No­wa wer­sja pre­zen­tu­je się przede wszyst­kim so­lid­niej, a pra­ca prze­bie­ga płyn­niej i spraw­niej w po­rów­na­niu do po­przed­ni­ka. Nie zo­ba­czy­my tu­taj żad­nych fa­jer­wer­ków – jest to po pro­stu ka­wał so­lid­nego smar­twatcha, któ­re­go ce­lem jest po­ka­zy­wa­nie po­wia­do­mień, Do­dat­ko­wo je­ste­śmy in­for­mo­wa­ni o ni­skim sta­nie ba­te­rii te­le­fo­nu. Du­żą za­le­tą jest dłu­gi czas dzia­ła­nia na ba­te­rii wy­no­szą­cy do 1 ro­ku. Je­dy­ny mi­nus jest ta­ki, że nie moż­li­wo­ści jej do­ła­do­wa­nia. Pozostaje tylko wy­mia­na. Na szczę­ście ce­ny ba­te­rii są bar­dzo ni­skie.

 

Rodzina zegarków MyKronoz

Na te­mat tych smar­twatchy już wspo­mi­na­łem – dlate­go za­chę­cam do zaj­rze­nia do ar­ty­ku­łu na te­mat Ze­Fit oraz Ze­Bra­ce­let oraz dru­gie­go trak­tu­ją­ce­go o Ze­Splash. Są to cał­kiem so­lid­ne pro­duk­ty, za któ­rymi stoi szwaj­car­ska fir­ma My­Kro­noz. Poniżej znajdziecie pa­rę słów o nie­wspo­mi­na­nym wcze­śniej mo­de­lu Ze­Wat­ch2.

ZeWatch2

Obrazek pobrany z mykronoz.com

My­Kro­noz Ze­Watch 2 po­sia­da ekran OLED, na któ­rym po­za stan­dar­do­wymi po­wia­do­mie­nia­mi do­ty­czą­cy­mi po­łą­czeń oraz wia­do­mo­ści tek­sto­wych otrzy­ma­my in­for­ma­cję na te­mat na­szej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Po­sia­da on rów­nież mi­kro­fon oraz gło­śnik dzię­ki cze­mu bę­dzie­my mo­gli do­ko­ny­wać po­łą­czeń te­le­fo­nicz­nych bez wy­cią­ga­nia te­le­fo­nu. Ba­te­rię na­le­ży ła­do­wać co oko­ło 3 dni, co jest cał­kiem roz­sąd­nym wy­ni­kiem. Bar­dzo du­żym plu­sem jest ni­ska ce­na urzą­dze­nia pla­su­ją­ca się na po­zio­mie 299 zł (w skle­pach in­ter­ne­to­wych jesz­cze ta­niej).

GoClever Chronos Eco

Ko­lej­nym pro­duk­tem w tej kate­gorii ce­no­wej jest Goc­le­ver Ch­ro­nos Eco, o któ­rym już wspo­mi­na­łem ja­kiś czas te­mu. Aby do­wie­dzieć się wię­cej za­pra­szam do ar­ty­ku­łu na je­go te­mat.

Manta MA424

Manta 424

Obrazek pobrany z strony manta.com

To pro­du­cent cał­kiem po­pu­lar­ny w Pol­sce wła­śnie dzię­ki atrak­cyj­nym ce­nom. Nie­daw­no po­ka­zał swoje­go smar­twatcha. Nie wy­róż­nia się zbyt­nio na tle kon­ku­ren­cji, współ­pra­cu­je z te­le­fo­na­mi z sys­te­mem An­dro­id. Po­za stan­dar­do­wym po­wia­da­mia­niem o po­łą­cze­niach oraz wia­do­mo­ściach do­sta­je­my rów­nież moż­li­wość ste­ro­wa­nia spu­stem od apa­ra­tu w te­le­fo­nie. Po­sia­da on rów­nież ra­dio FM. Moż­na nim ste­ro­wać za po­mo­cą po­le­ceń gło­so­wych (lecz je­dy­nie w ję­zy­ku an­giel­skim). Ce­na nie jest wy­gó­ro­wa­na, po­nie­waż wy­no­si 299 zł. Ze wzglę­du na to, że jest to pro­dukt no­wy, nie po­sia­da jesz­cze wy­ro­bio­nej opi­nii. Wstęp­ne in­for­ma­cje jed­nak wy­glą­da­ją obie­cu­ją­co. Wię­cej dowiecie o nim do­wie­cie się w naj­bliż­szych dniach w osob­nym wpi­sie.

To by by­ło na ty­le z dzi­siej­sze­go prze­glą­du świą­tecz­ne­go. W ko­lej­nej czę­ści, któ­ra po­ja­wi się ju­tro bądź po­ju­trze, bę­dzie­my mieć do czy­nie­nia z droż­szy­mi mo­de­la­mi oraz pod­su­mo­wa­niem.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na