Warte uwagi smartwatche na święta – część 2

W po­przed­nim wpi­sie in­for­mo­wa­łem o war­tych uwa­gi smar­twat­chach do 400 zł. Dzi­siaj na­to­miast za­pra­szam do lek­tu­ry na te­mat in­te­li­gent­nych ze­gar­ków po­wy­żej tej kwo­ty.

Smartwatche powyżej 400 zł

Po­cząt­ko­wo za­mie­rza­łem stwo­rzyć 3 seg­men­ty ce­no­we, jed­nak oka­za­ło się, że mię­dzy 400 a 800 zł nie ma zbyt du­żo mo­de­li. Kolejny wy­syp na­stę­pu­je wśród mo­de­li po­wy­żej 800 zł, gdzie producenci elektroniki toczą ostrą wal­kę o mia­no naj­lep­sze­go smar­twat­cha dla swoich modeli.

Sony Smartwatch 2

Sony SmartWatch

Obrazek pobrany z sonymobile.com

O tym smar­twat­chu wie­dzą już chy­ba wszy­scy czy­tel­ni­cy blo­ga. Je­że­li nie to za­pra­szam do pierw­szych wpi­sów, gdzie by­ło cał­kiem spo­ro in­for­ma­cji na te­mat te­go urzą­dze­nia. Jest to cał­kiem po­pu­lar­ny, lecz już dość wiekowy jak na smartwatcha mo­del. Do­dat­ko­wo fakt, że ba­zu­je na stan­dar­do­wym An­dro­idzie, a nie na stwo­rzo­nym spe­cjal­nie dla smar­twat­chy An­dro­id We­ar, spra­wia, że je­go ak­tu­al­ne wspar­cie za­po­wia­da się na poziomie po­dob­nym do bu­dże­to­wych mo­deli. Jed­nak du­żym plu­sem jest ce­na urzą­dze­nia pla­su­ją­ca się na­wet po­ni­żej 400 zł w dobrych okazjach promocyjnych.

 

Samsung Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear

Obrazek z sammobile.com

Po­dob­nie jak po­przed­nik jest to już wie­ko­wy smar­twatch. Na po­cząt­ku wie­lu użyt­kow­ni­ków za­rzu­cało mu mię­dzy in­ny­mi krót­ki czas pra­cy. Jed­nak po pre­mie­rze Sam­sung Ge­ar pro­du­cent zde­cy­do­wał się udo­stęp­nić ten sys­tem rów­nież po­sia­da­czom star­sze­go mo­de­lu. Dzię­ki te­mu po­sia­da on już sys­tem znacz­nie spraw­niej­szy niż w mo­men­cie pre­mie­ry. Wie­le osób za­rzu­ca mu rów­nież nie­zbyt atrak­cyj­ny wy­gląd, lecz zgodnie z powiedzeniem: o gu­stach się nie dys­ku­tu­je. Oceń­cie sa­mi.

 

Samsung Galaxy Gear Fit

Jest to mo­del prze­zna­czo­ny głów­nie do ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Je­go sy­tu­acja nie­wie­le się zmie­ni­ła więc po­le­cam zaj­rzeć do ar­ty­ku­łu o nim mó­wią­ce­go. Je­go ak­tu­al­na ce­na jest znacz­nie niż­sza niż pod­czas pre­mie­ry, dlatego uważam go za cał­kiem do­bry po­mysł na pre­zent dla lu­dzi ak­tyw­nych.

 

Samsung Gear 2 oraz Samsung Gear 2 Neo

Smamsung Gear 2

Obrazek z thenextweb.com

Te mo­dele róż­nią się po­sia­da­niem (lub też nie) mo­du­łu apa­ra­tu cy­fro­we­go oraz ka­me­ry. Po wię­cej in­for­ma­cji na ich te­mat za­pra­szam do wcze­śniej wspo­mi­na­ne­go wpi­su. Oba mo­dele są znacz­nie po­pra­wio­ną wer­sją Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar i w su­mie roz­po­czę­ły wła­ści­wą li­nię smar­twat­chy pro­du­cen­ta. Tań­szy mo­del bez apa­ra­tu (czy­li Sam­sung Ge­ar 2 Neo) kosztu­je oko­ło 700 zł, na­to­miast mo­del z apa­ra­tem już 1000 zł. Oba po­sia­da­ją sys­tem Ti­zen, in­ten­syw­nie promowany przez Sam­sunga.

 

Sony smartband

Sony Smartband front

Obrazek z sonymobile.com

Jak za­pew­ne za­uwa­ży­li­ście, więk­szość to­po­wych mo­deli smar­twat­chy sta­ra­łem się opi­sać w cią­gu ostat­nie­go ro­ku. Także ten mo­del po­sia­da swój odręb­ny ar­ty­kuł. Smar­twatch ten ja­ko praw­do­po­dob­nie je­dy­ny z czo­łów­ki po­sia­da e-pa­pier ja­ko wy­świe­tlacz i wbrew po­zo­rom nie jest to je­go wa­da. Da­je to pro­du­cen­to­wi o wie­le lep­szą czy­tel­ność w świe­tle sło­necz­nym niż kon­ku­ren­cja. Je­go kon­struk­cja mó­wi, że jest to model głównie prze­zna­czo­ny dla ak­tyw­nych. Ce­na pla­su­je się w oko­li­cach 700 zł.

 

LG G Watch R

LG G Watch R wizual

LG G Watch R – obrazek pobrany z phandroid.com

We­dług mnie jest to pierw­szy z wy­mie­nio­nych tu­taj smar­twat­chy, któ­ry moż­na okre­ślić mia­nem „ład­nego”. Jest on z pew­no­ścią jed­nym z lep­szych po­my­słów na pre­zent. Do­dat­ko­wo sys­tem An­dro­id We­ar, ostat­nio in­ten­syw­nie wspie­ra­ny, po­zwo­li z pew­no­ścią znacz­nie sper­so­na­li­zo­wać oraz do­sto­so­wać do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb smar­twat­cha. Nie­wąt­pli­wie war­tym uwa­gi fak­tem jest to, że do­pie­ro od ju­tra bę­dzie ofi­cjal­nie w sprze­da­ży w pol­skich skle­pach w ce­nie w oko­li­cach 1100 zł. Po wię­cej in­for­ma­cji na je­go te­mat za­pra­szam do od­po­wied­nie­go ar­ty­ku­łu.

 

Samsung Gear S

Samsung Gear S

Obrazek pobrany z mashable.com

Ostat­ni z wy­mie­nio­nych dzi­siaj smar­twat­chy z pew­no­ścią pre­zen­tu­je się naj­bar­dziej im­po­nu­ją­co. Jest w su­mie sa­mo­dziel­nym urzą­dze­niem, któ­re nie po­trze­bu­je smar­tpho­na. Do­dat­ko­wo pre­zen­tu­je się na­praw­dę ład­nie, dzię­ki cze­mu oso­ba ob­da­ro­wy­wa­na z pew­no­ścią bę­dzie za­do­wo­lo­na z pre­zen­tu. Tak jak in­ne smar­twat­che Sam­sun­ga ba­zu­je na Ti­ze­nie. Nie­ste­ty, jak na pro­dukt z czo­łów­ki, po­sia­da naj­wyż­szą ce­nę w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji. Kosztuje na­wet 1400 zł. Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat te­go ze­gar­ka tu­taj.

 

Jesz­cze rok te­mu te­go ty­pu pod­su­mo­wa­nie spo­koj­nie mógł­bym przed­sta­wić w jed­nej czę­ści i za­pew­ne by móc tu­taj opi­sać tro­chę więcej cie­ka­wych smar­twat­chy, mu­siał­bym się­gnąć też po te do­stęp­ne tylko zagra­ni­cą. Wi­dać więc znacz­ny przy­rost – a za­po­wia­da się, że w przy­szłym ro­ku bę­dzie jesz­cze on jeszcze większy.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na