Wieści na temat smartwatchy z targów CES 2015

O do­tych­czas naj­praw­do­po­dob­niej naj­cie­kaw­szym urzą­dze­niu te­go­rocz­nych tar­gów CES 2015 już pi­sa­łem. Po­ni­żej kil­ka mniej­szej ran­gi, ale rów­nie istot­nych w na­szym roz­wi­ja­ją­cym się smar­twatchowym świe­cie wie­ści.

Sony prezentuje Smartwatch 3 ze stalową bransoletą

Sony Smartwatch 3 Steel

Obrazek pobrany z sonymobile.com

O So­ny Smar­twatch 3 już pi­sa­łem. Jest to cał­kiem cie­ka­we urzą­dze­nie, lecz już nie ma­ją­ce tej sa­mej si­ły prze­bi­cia wśród kon­ku­ren­cji co po­przed­nik (miał zni­ko­mą ja­ką­kol­wiek kon­ku­ren­cję). Producent te­raz chce to tro­chę po­pra­wić po­przez wpro­wa­dze­nie od­świe­żo­nej wer­sji swo­je­go smar­twatcha – tym ra­zem z bran­so­le­tą ze sta­li nie­rdzew­nej. Pod wzglę­dem po­zo­sta­łych funk­cji nie bę­dzie się ni­czym róż­nić. Po­ja­wić się ma już w przy­szłym mie­sią­cu w skle­pach, lecz je­go ce­na nie jest jesz­cze zna­na. Mi­mo te­go są­dzę, że odbiór te­go pro­duktu przez klien­tów bę­dzie znacz­nie lep­szy niż po­przed­nika.

LG pokazało świetnego smartwatcha bez wprowadzania go do sprzedaży

LG ze swo­imi pro­duktami sta­ło stał się roz­po­zna­wal­nym pro­du­cen­tem smar­twatchy. Z każ­dym ko­lej­nym mo­de­lem też wy­gląd ich znacz­nie się po­pra­wiał. Trze­ba jed­nak przy­znać, że to co po­ka­zał pod­czas tar­gów ro­bi wra­że­nie. A do­kład­nie nie on, a Au­di pod­czas swo­ich pre­zen­ta­cji.

LG G Watch Audi

Obrazek pobrany z digitaltrends.com

Nie­ste­ty nie jest to mo­del prze­zna­czo­ny na sprze­daż. Co cie­kaw­sze jest to mo­del z sys­te­mem We­bOS, któ­ry jak do­tąd nie do­cze­kał się swo­je­go smar­twatcha. I trze­ba przy­znać, że do­tych­czasowe pra­ce wy­glądają im­po­nu­ją­co. Za­pre­zen­to­wa­ny pro­dukt po­sia­dał wszyst­ko to, co po­sia­dać po­wi­nien smar­twatch, do­dat­ko­wo dla Au­di po­wsta­ła moż­li­wość otwar­cia sa­mo­cho­du za po­mo­cą NFC wbu­do­wa­nego w ze­ga­rek.

Sko­ro etap prac nad smar­twat­cha­mi z We­bOS są już tak za­awan­so­wane to za­pew­ne tyl­ko kwe­stia cza­su, kie­dy zo­ba­czy­my po­dob­ny pro­dukt w sprze­da­ży de­ta­licz­nej.

Garmin pokazał aż 3 smartwatche

Na te­go­rocz­nych tar­gach CES Gar­min po­sta­no­wił za­pre­zen­to­wać aż 3 smar­twatche – wszyst­kie dla osób ak­tyw­nych.

 • Vivoactive

  Obrazek pobrany z strony garmin.com

  Vi­vo­ac­ti­ve jest ze­gar­kiem z ekra­nem do­ty­ko­wym, któ­ry oprócz stan­dar­do­wych apli­ka­cji ty­po­wo smar­twatchowych (jak od­bie­ra­nie wia­do­mo­ści czy po­łą­czeń), po­sia­da rów­nież kil­ka apli­ka­cji zwią­za­nych z ak­tyw­no­ścią. Urzą­dze­nie li­czy ilość kro­ków na da­ny dzień i spraw­dza, czy do­ko­na­li­śmy od­po­wied­niej por­cji ru­chu. Oczy­wi­ście nie mo­gło za­brak­nąć tu­taj wo­do­od­por­no­ści. Do­dat­ko­wo pro­du­cent umoż­li­wił zdal­ne ste­ro­wa­nie ka­me­rą dla spor­tow­ców VIRB Eli­te oraz ste­ro­wa­nie od­twa­rza­czem mu­zycz­nym.

 • fenix 3

  Obrazek pobrany z strony garmin.com

  Fe­nix 3 jest mo­de­lem jesz­cze bar­dziej spor­to­wym od po­przed­nika. Po­sia­da on wbu­do­wa­ny czuj­nik tęt­na, dzię­ki cze­mu jest w sta­nie zdia­gno­zo­wać na­wet dy­na­mi­kę bie­gu czy mak­sy­mal­ną ilość tle­nu zu­ży­wa­ną w cza­sie mi­nu­ty. Dla fa­nów spor­tów zi­mo­wych za­war­ty jest tryb Ski­bo­ar­ding, mó­wiący o róż­ni­cy wznie­sień, pręd­ko­ści czy prze­by­tym dy­stan­sie.

 • Garmin epix

  Obrazek pobrany z strony garmin.com

  Gar­min epix z ko­lei jest mo­de­lem in­nym niż po­przed­nie, po­nie­waż po­sia­da wbu­do­wa­ne ma­py Eu­ro­py. Dzięki 8 BG wbu­do­wa­nej pa­mię­ci moż­li­we jest wgra­nie kolejnych. Do­dat­ko­we czuj­niki ofe­ru­ją ba­ro­metr oraz kom­pas.

Jak wi­dać, ten rok za­po­wia­da się ob­fi­cie. W koń­cu to tyl­ko pa­ru pro­du­centów, któ­rzy przed­sta­wi­li swo­je pro­dukty. Z pewnością ta­cy gra­cze jak Sam­sung i Ap­ple rów­nież coś po­ka­żą.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na