will.i.am kontynuuje swoją przygodę ze smartwatchami

To już trze­cie podej­ście muzyka do tematu technologii ubieralnej. Tym ra­zem sku­pił się on na har­dwa­rze. Ze­ga­rek cha­rak­te­ry­zuje się pro­stym, mi­ni­ma­li­stycz­nym de­si­gnem. Zmia­nie ule­gła także nazwa – urzą­dze­nie nazywa się teraz Dial.

W środku znaj­duje się mię­dzy innymi miej­sce na kartę SIM, co na chwilę obecną ofe­ruje nie­wiele modeli smar­twat­chy. Na uwagę zasłu­guje także asy­stent gło­sowy o nazwie Ane­edA, który ma umoż­li­wiać wysy­ła­nie SMSów, wyko­ny­wa­nie połą­czeń, odbie­ra­nie maili i słu­cha­nie muzyki, a wszystko to z poziomu nad­garstka.

gsmarena_002

Urzą­dze­nie wypo­sa­żone jest rów­nież w czuj­niki ruchu, dzięki któ­rym możemy doko­ny­wać pomia­rów poko­na­nych kro­ków, dystansu czy sesji tre­nin­go­wych. Posiada ono także fron­tową kamerę.

Sprze­daż Dial roz­pocz­nie się w Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie będzie on dostępny w sieci Three.

Źró­dło: Tabliczni. pl
Źró­dła obraz­ków: Gsma­rena.com, Ware­able. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na