Wyciek renderów opaski Samsung Gear Fit 2

Jako, że pierw­sza gene­ra­cja opa­sek Sam­sung Gear Fit cie­szyła się sporą popu­lar­no­ścią, jej twórcy zde­cy­do­wali się roz­po­cząć prace nad ich ulep­szoną wer­sją. Czego możemy się po nich spo­dzie­wać?

Mimo, że Sam­sung Gear Fit 2 swoją pre­mierę będzie miał dopiero w sierp­niu lub grud­niu tego roku, już teraz do sieci wycie­kły ren­dery urzą­dze­nia. Jego zdję­cie udo­stęp­nił na swoim kon­cie na Twit­te­rze ame­ry­kań­ski blo­ger Evan Blass. Wynika z niego, że opa­ska sprze­da­wana będzie w trzech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych – czar­nej, nie­bie­skiej oraz różo­wej.

samsung gear fit 2 renders

Wy­po­sa­żona ma być ona w kolo­rowy ekran AMOLED i posia­dać cer­ty­fi­kat IP68, co ozna­cza, że będzie pyło­od­porna i będzie mogła być zanu­rzana w wodzie o głę­bo­ko­ści do 1,5 metra przez okres 30 minut.

Cena Sam­sung Gear Fit 2 na chwilę obecną nie jest jesz­cze znana.

Źró­dło: Pho­ne­arena.com
Źró­dła obraz­ków: Phan­droid.com, Run­way­live.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na