Wyciekł wniosek patentowy Microsoftu na temat smartwatchy

W ostat­nich mie­sią­cach kil­ku­krot­nie już pi­sa­łem na te­mat ro­sną­ce­go za­in­te­re­so­wa­nia smar­twat­cha­mi ze stro­ny więk­szych lub mniej­szych pro­du­cen­tów. Dzi­siaj po­ru­szę te­mat jed­ne­go z więk­szych gra­czy.

Czy Microsoft wkroczy do gry?

microsoft_patent

Źródło: money.cnn.com

Pa­rę dni te­mu opu­bli­ko­wa­no wnio­sek pa­ten­to­wy Mi­cro­so­ftu do­ty­czą­cy wła­śnie mo­de­lu smar­twat­cha. Po­cho­dzi on już z ro­ku 2012 co w wy­pad­ku cią­głej pra­cy nad pro­duk­tem, mo­że su­ge­ro­wać cał­kiem za­awan­so­wa­ne sta­dium roz­wo­ju. Ob­ser­wu­jąc ro­sną­cą po­pu­lar­ność te­go ty­pu ga­dże­tów moż­na spo­dzie­wać się, że ist­nie­je cał­kiem du­ża szan­sa, że nie­dłu­go zo­ba­czy­my ze­ga­rek od te­go pro­du­cen­ta.

Ja­kie ma­ją być je­go ce­chy cha­rak­te­ry­stycz­ne? Bio­rąc pod uwa­gę wy­syp te­go ty­pu pro­duk­tów tym ra­zem nie bę­dzie żad­nej re­wo­lu­cji. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem bę­dzie moż­li­wość wy­ko­ny­wa­nia te­le­fo­nów, od­twa­rza­nia mu­zy­ki oraz sprzę­tu do fit­nes­su.

Mi­mo iż nie za­po­wia­da się na nic nad­zwy­czaj­ne­go, to jed­nak z chę­cią zo­ba­czył­bym ta­kie urzą­dze­nie z in­ter­fej­sem Me­tro. Jest to we­dług mnie jed­na z cie­kaw­szych do­ty­ko­wych moż­li­wo­ści, ma­ją­ca cał­kiem obie­cu­ją­cą przy­szłość.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na