Xiaomi Mi Band 2 – niedrogi fitness tracker

Po­nad rok od debiutu pierw­szej gene­ra­cji, na rynku poja­wił się następca Xia­omi Mi Band. Czym różni się od swo­jego pier­wo­wzoru i czy warto się w niego zaopa­trzyć?

Xia­omi Mi Band 2 zyskał przede wszyst­kim nie­wiel­kich wymia­rów ekran OLED 0,42 cala. Urzą­dze­nie wypo­sa­żone jest w jeden główny przy­cisk, pro­sty panel i inter­fejs dla wido­ków godziny, spa­la­nych kalo­rii i pracy serca.

Dru­gim z uspraw­nień w trac­ke­rze jest czuj­nik pracy serca, gdzie popra­wiona została dokład­ność odczy­tów oraz sili­ko­nowy pasek (wyko­nany jest on z oddy­cha­ją­cego mate­riału odpor­nego na pot i zachla­pa­nie).

Po­ja­wiły się tu rów­nież nowe algo­rytmy kro­ko­mie­rza z bar­dzo niskim pobo­rem ener­gii dla akce­le­ro­me­tru.

Xiaomi Mi Band 2

Przy­datną funk­cją będącą już stan­dar­dem w cało­do­bo­wych bran­so­let­kach jest moni­to­ring wypo­czynku. Poprzez wibra­cje infor­muje on nas o nie­ak­tyw­no­ści i przy­po­mina o koniecz­no­ści wsta­nia z fotela.

Xia­omi Mi Band 2 użyty może zostać rów­nież w cha­rak­te­rze szy­fru zbli­że­nio­wego do odblo­ko­wy­wa­nia Andro­ida.

De­dy­ko­wana apli­ka­cja – Mii Fit, wypo­sa­żona została w nowy inter­fejs i kilka nowych sek­cji. Współ­pra­cuje ona z Andro­idem od wer­sji 4.4 oraz iPho­nem (mini­mum iOS7).

Po­bór ener­gii urzą­dze­nia jest niski i ma wystar­czyć na 20 dni korzy­sta­nia.

Bran­so­letka zade­biu­to­wała w Azji 7 czerwca, a jej cena to 23 dolary.

Źró­dło: Ware­able.com
Źró­dła obraz­ków: News­guppy.com, Review­sta­bloid.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na