Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci

Chiń­ski pro­du­cent elek­tro­niki użyt­ko­wej, w tym także urzą­dzeń weara­bles, zde­cy­do­wał się na zapro­jek­to­wa­nie smart­ze­garka Xiaomi Mi Bunny prze­zna­czo­nego dla dzieci. Na rynku pojawi się już 10 maja, dla­tego warto spoj­rzeć wcze­śniej na jego spe­cy­fi­ka­cję.

Spe­cy­fi­ka­cja Mi Bunny jest bar­dzo podobna do kon­ku­ren­cyj­nych smart­ze­gar­ków here0 czy Doki­Watch (o nim pisa­li­śmy już wcze­śniej – sprawdź!), które także prze­zna­czone są dla naj­młod­szych użyt­kow­ni­ków. To, co wyróż­nia Xia­omi Mi Bunny, jest jego cena. Koszt dzie­cię­cego smar­twat­cha nie prze­kro­czy 60 dola­rów.

Xiaomi Mi Bunny

Mi Bunny wspiera sys­tem GPS i GLONASS (jest to rosyj­ski sys­tem nawi­ga­cyjny), posiada łącz­ność blu­eto­oth i wi-fi. Znaj­dziemy w nim rów­nież spe­cjalny przy­cisk SOS. W dodatku smart­ze­ga­rek powia­domi nas, jeśli nasze dziecko opu­ściło tak zwaną „bez­pieczną strefę”.

Pla­sti­kowy smar­twatch z syli­ko­no­wym paskiem dostępny jest w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych (nie­bie­skiej i różo­wej) i waży zale­d­wie 37 g. Kom­pa­ty­bilny z Andro­idem 4.2 i wyż­szym, pozwala na wyko­ny­wa­nie połą­czeń gło­so­wych (być może ta opcja będzie dostępna wyłącz­nie na tere­nie Chin). Na ledo­wym wyświe­tla­czu naj­młod­szy użyt­kow­nik znaj­dzie nie tylko godzinę, ale także różne emo­ti­konki. Bate­ria o pojem­no­ści 300 mAh, według zapew­nień Xia­omi, wystar­czy na użyt­ko­wa­nie przez 6 dni.

Xiaomi Mi Bunny

Źródło: wareable.com
Źródła obrazków: india.com, gearbest.com, gsmarena.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na
  • Gdzie to można kupić, bo szukam po internetach i ni ma nigdzie :/