Zeblaze Cosmo – stylowy smartwatch w przystępnej cenie

Ze­blaze Cosmo to ide­alny smar­twatch dla wszyst­kich tych, któ­rzy poszu­kują urzą­dze­nia ze wszyst­kimi nie­zbęd­nymi funk­cjami za niską cenę.

Urzą­dze­nie wyświe­tla powia­do­mie­nia z tele­fonu, posiada funk­cję pul­so­me­tru, moni­to­ringu snu oraz aktyw­no­ści i wypo­sa­żone jest w zdalną migawkę apa­ratu. Jest wodo­od­porne (IP65), a jego bate­ria wytrzy­muje do 72 godzin. Smar­twatch komu­ni­kuje się z tele­fo­nami obsłu­gu­ją­cymi zarówno Andro­ida, jak i iOS. Pra­cuje na sys­te­mie Nuc­leus OS.

ZeBlaze

Ze­blaze Cosmo posiada kolo­rowy ekran doty­kowy IPS 1,61 cala 256×320 punk­tów. Jego wymiary to 109x54x36 mili­me­try, a waga – 53 gramy.

Smar­twatch wyko­nany został ze stali nie­rdzew­nej w dwóch wer­sjach: Metal­lic Silver oraz Rose Gold.

Jego cena to 99,99 dolara.

Źró­dło: Cyfro­wyja. pl
Źró­dła obraz­ków: Tabliczni. pl

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii News:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na