ZeClock – tradycyjny (smart) zegarek

Smar­twatch o wyglą­dzie tra­dy­cyj­nego zegarka

ZeClock to kom­pro­mis mię­dzy wska­zów­ko­wym zegar­kiem, a nowo­cze­sną tech­no­lo­gią.

To ide­alne roz­wią­za­nie dla tych, któ­rzy zwra­cają szcze­gólną uwagę na swoją pre­zen­cję i prze­szka­dza im este­tyka obec­nych smar­twat­chy. Zapew­nią to kla­syczny wygląd oraz opcjo­nalny skó­rzany pasek.

Hybryda

Smar­twatch od MyKro­noz jest swego rodzaju hybrydą. Z jed­nej strony kwar­cowy mecha­nizm, który zapew­nia pre­cy­zyjne odmie­rza­nie czasu, a z dru­giej elek­tro­niczny sys­tem typowy dla smar­twatcha. ZeClock to przy­kład umie­jęt­nego połą­cze­nia tra­dy­cji z nowo­cze­sno­ścią.

zeclock-black-large-6

Kla­syczna ele­gan­cja

Smart zega­rek pre­zen­tuje się nie­zwy­kle sty­lowo, dzięki czemu będzie paso­wał do gar­ni­turu czy ele­ganc­kiej koszuli. Powi­nien przy­paść do gustu tym, któ­rzy szu­kają nowo­cze­snych roz­wią­zań w kla­sycz­nej opra­wie i pra­gną pod­kre­ślić swój indy­wi­du­alny styl.

Nowo­cze­sna funk­cjo­nal­ność

ZeClock, mimo że nie wygląda jak typowy smar­twatch posiada wszyst­kie jego funk­cje. Powia­do­mie­nia o mailach, przy­po­mnie­nia czy kon­trola gło­sem spra­wią, że wszyst­kie istotne infor­ma­cje będą pod ręką. Pro­dukt jest dostępny w 5 kolo­rach: czar­nym, bia­łym, czer­wo­nym, nie­bie­skim i zie­lo­nym.

Cenę deta­liczną usta­lono na pozio­mie 399 zł.

ZeClock-black-4

Cechy urzą­dze­nia:

 • Blu­eto­oth: 4.0
 • Powia­da­mia­nie o sms, roz­mo­wie tele­fo­nicz­nej, wyda­rze­niach w kalen­da­rzu czy social media
 • Gło­sowe zarzą­dza­nie tele­fo­nem
 • Kom­pa­ty­bilny z Google Now oraz Siri
 • Funk­cja zdal­nego wyko­ny­wa­nia zdjęć
 • Anti-lost alarm
 • Kro­ko­mierz z 6 osio­wym sen­so­rem (mie­rzy dystans, spa­lone kalo­rie, ilość snu)
 • Czas roz­mowy: 2–3 godzin
 • Czas czu­wa­nia: 4 dni
 • Mecha­nizm kwar­cowy
 • Ekran: OLED: 96×32 pik­seli
 • Tem­pe­ra­tura pracy: od -10° C do + 60° C
 • Wodo­od­por­ność: IP56
 • Dar­mowa apli­ka­cja do tele­fo­nów z sys­temem Android oraz iOS
 • Akce­so­ria w zesta­wie: łado­warka USB
 • Wymiary: 45×15,2 mm
 • Waga: 65 g
 • Typ bate­rii: Li-ion 200 mAh
smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na