Zegarek, którego inteligencja jest stworzona przez… nas samych :)

Texas instrument watch

Źródło obrazka: e2e.ti.com

Tak, ty­tuł wia­do­mo­ści nie my­li. Fir­ma Te­xas In­stru­ment już ja­kiś czas te­mu wy­pu­ści­ła ze­ga­rek o bar­dzo do­brych pa­ra­me­trach, któ­re­go jed­nak funk­cjo­nal­ność w fa­brycz­nej wer­sji jest nie­wie­le więk­sza niż w ze­gar­kach, ja­kie do­sta­wa­li­śmy kie­dyś na ko­mu­nię. Jed­nak dzię­ki mno­giej ilo­ści sen­so­rów, wy­daj­ne­mu, jak na ze­ga­rek, pro­ce­so­ro­wi oraz roz­bu­do­wa­nym na­rzę­dziom de­we­lo­per­skim mo­że­my stwo­rzyć na­praw­dę cie­ka­we rze­czy.

Je­że­li ktoś jesz­cze ma wąt­pli­wo­ści to na­pi­szę tyl­ko, że jesz­cze przez naj­bliż­sze pa­rę dni bę­dzie­my mo­gli go do­stać w oka­zyj­nych ce­nach (29,99$ z prze­sył­ką). Urzą­dze­nie już do naj­now­szych nie na­le­ży, jed­nak ca­ły czas ofe­ru­je du­że moż­li­wo­ści i głów­nym je­go ogra­ni­cze­niem bę­dą na­sze umie­jęt­no­ści.

My­ślę, że je­że­li ktoś z Was ma chęć wy­pró­bo­wa­nia swo­ich sił pro­gra­mi­stycz­nych i na­pi­sa­nia cze­goś cie­ka­we­go (a jest co!) to nie ma co cze­kać, po­nie­waż pro­mo­cja skoń­czy się la­da dzień.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na