Zegarek od Samsunga nie wymagający Smartphona? Być może już wkrótce

Sam­sung z pew­no­ścią jest jed­nym z naj­ak­tyw­niej­szych pro­du­cen­tów smar­twat­chy w ostat­nim cza­sie. W po­przed­nim ro­ku mie­li­śmy oka­zję po­znać śred­nio uda­ny Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar, w tym już znacz­nie lep­sze smar­twat­che Ge­ar 2 z no­wym sys­te­mem Ti­zen.

Samsung Smartwatch

Obrazek z qtooth.com

Wy­da­wać by się mo­gło, że w przy­pad­ku tak mło­de­go ryn­ku ja­kim są smar­twat­che, wy­pusz­cze­nie przez jed­ne­go pro­du­cen­ta trzech mo­de­li w jed­nym mo­men­cie to aż za­nad­to i na­le­ży po­cze­ka­ć jesz­cze dłu­gi czas, aż po­ja­wi się coś no­we­go. Jed­nak jak się oka­za­ło, spra­wy wy­glą­da­ją zu­peł­nie ina­czej. Praw­do­po­dob­nie już w cią­gu naj­bliż­szych mie­się­cy mo­że­my być świad­ka­mi pre­zen­ta­cji no­we­go mo­de­lu smar­twat­cha, któ­ry – tak sa­mo jak se­ria Ge­ar 2 – bę­dzie pra­co­wać na sys­te­mie Ti­zen. Jed­nak naj­waż­niej­szą kwe­stią jest fakt, że ma on być w prze­ci­wień­stwie do po­przed­ni­ków zu­peł­nie sa­mo­dziel­nym urzą­dze­niem.

W przy­pad­ku Sam­sun­ga je­go sa­mo­dziel­ność bę­dzie po­le­ga­ła na moż­li­wo­ści od­bio­ru wia­do­mości e-ma­il bez udzia­łu smart­pho­na. Oczy­wi­ście wraz z od­bio­rem do­sta­nie­my też moż­li­wość prze­sy­ła­nia od­po­wie­dzi. Do­dat­ko­wo ma on zo­stać wy­po­sa­żo­ny w czuj­ni­ki tęt­na oraz apa­rat fo­to­gra­ficz­ny. Na ra­zie nic nie wia­do­mo na te­mat moż­li­wo­ści roz­mów te­le­fo­nicz­nych.

We­dług mnie ten mo­del za­po­wia­da się nie­zwy­kle cie­ka­wie. Sam­sung udo­wod­nił, że nie boi się sta­wiać ko­lej­nych kro­ków w bran­ży smar­twat­chy z wła­snym sys­te­mem mi­mo nad­cią­ga­ją­cych pro­duk­tów z An­dro­id We­ar czy też in­for­ma­cji na te­mat smar­twat­cha od Ap­ple.

A Wy jak uwa­ża­cie? W któ­rym kie­run­ku po­win­ny po­dą­żyć smar­twat­che? Za­pra­szam do ko­men­ta­rzy na na­szych pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na