Withings Activite z krokomierzem wygląda rewelacyjnie

Na tym blo­gu znaj­du­ją się głów­nie in­for­ma­cje o smar­twat­chach. Dzi­siaj pozwolę sobie na lek­kie od­stęp­stwo od tej re­gu­ły, po­nie­waż na­pi­szę na te­mat pro­duk­tu mającego być w zamierzeniu pro­du­­centów ze­gar­kiem z ma­ły­mi do­dat­ka­mi. Wi­things Ac­ti­vite, o któ­rym mowa, po­sia­da licz­nik kro­ków oraz mo­ni­tor snu. Wyda­je się to jed­nak nie­wie­le. Osoby, któ­re już chcą go przez to prze­kre­ślić za­chę­cam do obej­rze­nia po­niż­sze­go obraz­ka.

withings active

Obrazek pobrany z strony withings.com

Pra­w­da, że pre­­ze­n­tu­­je się on tu­­taj ba­r­dzo do­­brze? Szwa­­cja­r­ski pro­­du­­cent (tak, ten ze­­ga­­rek jest pro­­du­k­cji szwa­j­ca­r­skiej) po­­sta­­no­­wił postawić na ele­­gan­c­ki wy­­gląd, a do­­pie­­ro po tym na do­­da­t­ko­­we fun­k­cje. Wy­­glą­­da to tak, jakby za­­brał przy­­pa­d­ko­­wy, ła­d­ny ze­­ga­­rek i po­­sta­­no­­wił zro­­bić go odro­­bi­­nę ba­r­dziej „smart”, lecz w taki sposób, by nie stra­­cił tym na swo­­im de­­si­­gnie. Trze­­ba przy­­znać, że efekt jest świe­t­ny. Co pra­w­da mo­ż­na za­­u­wa­­żyć, że jest on gru­b­szy od sta­n­da­r­do­­we­­go ze­­ga­r­ka, lecz z opi­­nii zna­­le­­zio­­nych w in­­te­r­ne­­cie mo­ż­na wy­­w­nio­­sko­­wać, że nie ma to wpły­­wu na ko­m­fort no­­sze­­nia. Jest to pro­­dukt dla osób ak­ty­w­nych, któ­­re lu­­bią no­­sić swój ze­­ga­­rek od świę­ta, a ta­k­że do tre­­ni­n­gu na po­­wie­­trzu oraz w wo­­dzie. Dla nich też pro­­du­­cent po­­za skó­­rza­­nym pa­­skiem w ze­­sta­­wie za­­łą­­cza do­­da­t­ko­­wy, wykonany z alu­­mi­­nium.

To, że nie jest to typowy sma­r­twa­t­ch da­­je też ko­­le­j­ny plus: dłu­­gi czas pra­­cy na ba­­te­­rii. We­­dług pro­­du­­centa mo­­że on wyno­­sić na­­wet do 8 mie­­się­­cy.

To pro­­dukt ba­r­dzo cie­­ka­­wy i wa­r­ty roz­­pa­­trze­­nia – szcze­­gó­l­nie przez osoby, któ­­re pra­­gną urzą­­dze­­nia ła­d­ne­­go z do­­da­t­ka­­mi nie­­ko­­nie­cz­nie zwią­­za­­ny­mi z te­­le­­fo­­nem i ma­­i­lem. Nie­ste­ty jednak z ele­ganc­kim wy­ko­na­niem idzie także ce­na, któ­ra oscy­lu­je wokół 1500 zł.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na