Zeszłoroczne wyniki sprzedaży smartwatchy oraz rewelacyjne prognozy na temat Apple Watch

Na te­mat Ap­ple Watch wspo­mi­na­łem już wie­lo­krot­nie. Mi­mo że nie po­ja­wił się on jesz­cze w sprze­da­ży, jest na ustach więk­szo­ści fa­nów Ap­ple. Po­wód jest pro­za­icz­ny. Jest to pierw­sze cał­ko­wi­cie no­we urzą­dze­nie od cza­su pre­mie­ry iPa­da, któ­re po­dob­nie jak wcze­śniej­szy iPho­ne zro­biło fu­ro­rę na ryn­ku.

Apple Watch skórzany

 

Czy i tym ra­zem po­ja­wie­nie się ze­gar­ka sy­gno­wa­ne­go ja­błusz­kiem zmie­ni po­gląd na smar­twat­che? Wszyst­ko wska­zu­je na to, że tak. Jak do­tych­czas wspo­mi­na­łem o ro­sną­cej sprze­daży smar­twat­chy, w ze­szłym ro­ku osią­ga­ją­cej we­dług fir­my ana­li­tycz­nej Ca­na­lys po­ziom po­nad 4,5 mi­lio­na eg­zem­pla­rzy (przy czym sprze­daż smar­twat­chy z An­dro­id We­ar osią­gnę­ła za­le­d­wie 720 ty­się­cy). Zde­cy­do­wa­nie więk­szym za­sko­cze­niem są wy­ni­ki po­pu­lar­nej w Chi­nach fir­my Xia­omi, któ­rej w cią­gu pierw­sze­go dnia uda­ło się sprze­dać 103 ty­sią­ce eg­zem­pla­rzy Mi­Ban­da.

 

Apple watch

 

Ca­na­lys da­ła nam rów­nież pro­gno­zę na sprze­daż Apple Wat­cha. I trze­ba przy­znać, że jest to pro­gno­za im­po­nu­ją­ca, po­nie­waż wy­no­szą­ca 16 mi­lio­nów eg­zem­pla­rzy. To wy­nik miaż­dżą­cy re­zul­taty po­zo­sta­łych pro­du­cen­tów, któ­ry jest i tak mniej­szy od tej po­da­nej przez JP Mor­gan, wynoszący po­nad 26 mi­lio­nów sztuk! Bio­rąc pod uwa­gę sprze­daż obu wer­sji iPho­na 6 jest to cał­kiem moż­li­wy do osią­gnię­cia re­zul­tat.

 

 

To, że firma z Cupertino zmo­no­po­li­zu­je ry­nek jest wąt­pli­we. Ry­nek smar­twat­chy jest moc­no roz­drob­nio­ny i każ­dy wa­riant w więk­szym lub mniej­szym stop­niu ma swo­ich zwo­len­ni­ków. Jed­nak z pew­no­ścią mo­że wy­wo­łać im­puls bu­dzą­cy na znacz­nie więk­szą ska­lę świa­do­mość lu­dzi na te­mat in­te­li­gent­nych ze­gar­ków.

 

Ilustracje pobrane z strony apple.com

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na