ZeWatch3 – najnowszy smartwatch od MyKronoz

ZeWat­ch3 to kolejny smar­twatch z jed­nej z naj­waż­niej­szych serii szwaj­car­skiego pro­du­centa. Nowy pro­dukt wyróż­nia się cie­ka­wym wyglą­dem, doty­ko­wym ekra­nem oraz uła­twioną funk­cją łado­wa­nia. Dzięki temu powstał intu­icyjny i funk­cjo­nalny sprzęt w przy­stęp­nej cenie.

Nowe modele zna­nych serii pro­duktów zazwy­czaj ozna­czają pewne uspraw­nie­nia. Podob­nie jest w przy­padku ZeWat­ch3. Naj­waż­niej­szym z nich jest zasto­so­wa­nie doty­ko­wego ekranu, który uła­twi obsługę smar­twatcha. Dzięki temu roz­wią­za­niu łatwiej i przede wszyst­kim instynk­tow­nie będzie można odczy­ty­wać wia­do­mo­ści czy powia­do­mie­nia z por­tali spo­łecz­no­ścio­wych.

Sty­li­styka nie odbiega mocno od poprzed­nich modeli serii, ale jest jed­nak pew­nym kro­kiem w stronę coraz bar­dziej ele­ganc­kiego stylu, do któ­rego dąży szwaj­car­ski pro­du­cent. Wprawne oko zauważy desi­gner­skie wykoń­cze­nie oraz sty­lowy pasek. Co istotne uła­twiono także łado­wa­nie poprzez kabel USB.

ZeWatch3 - SILVER WHITE - Full collection (1)

Oprócz tego ZeWat­ch3 posiada wszyst­kie moż­li­wo­ści poprzed­nika. Umoż­liwi odbie­ra­nie połą­czeń przy­cho­dzą­cych, śle­dzi aktyw­ność, a także moni­to­ruje sen. To w połą­cze­niu z doty­ko­wym ekra­nem oraz nie­wy­gó­ro­waną ceną powo­duje, że nowy model od MyKro­noz zapo­wiada się naprawdę cie­ka­wie.

Warto wspo­mnieć także o tym, że dar­mowa apli­ka­cja MyKro­noz działa nie tylko z sys­te­mami Android oraz iOS, ale jest także kom­pa­ty­bilna z urzą­dze­niami korzy­sta­ją­cymi z sys­temu Win­dows Phone.

ZeWat­ch3 dostępny jest w trzech kolo­rach – srebr­nym, czar­nym oraz różo­wego złota.

Suge­ro­wana cena deta­liczna smar­twatcha wynosi 399 zł.

Spe­cy­fi­ka­cja:

  • Obsłu­gi­wany za pomocą dar­mo­wej apli­ka­cji na sys­temy: Win­dows Phone, Android oraz iOS
  • Odporny na pot, deszcz oraz zachla­pa­nia
  • 3-osiowy akce­le­ro­metr
  • Wyświe­tlacz OLED 96 x 64 mm
  • Bate­ria 200 mAh
  • Blu­eto­oth: 2.1 + 4.0 BLE
  • Wymiary: 14,7 x 8,6 x 5,8 cm
  • Waga 41 gr

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:


smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na