Znamy sugerowaną cenę nowych smartwatchy Gear 2 Samsunga – przy zakupie starszy model możesz otrzymać za darmo!

Po­zna­li­śmy już ce­nę no­wych smar­twat­chy od Sam­sun­ga, o któ­rych pi­sa­łem już ja­kiś czas te­mu. Naj­tań­szy oczy­wi­ście bę­dzie mo­del Fit, któ­ry kosz­to­wać ma 799 zł. Na­stęp­ny w ko­lej­ce to mo­del Neo, któ­ry bę­dzie o 100 zł droż­szy. Naj­wię­cej wy­da­my na głów­ny mo­del Ga­la­xy Ge­ar 2 – 1199 zł. To ce­na na po­dob­nym po­zio­mie, co je­go po­przed­ni­ka w dniu pre­mie­ry.

Smamsung Gear 2

Obrazek z thenextweb.com

Za­nim Sam­sung przed­sta­wi je w peł­nej kra­sie, to mu­si zro­bić coś z po­przed­nim mo­delem. Moż­na go do­stać, je­że­li zde­cy­du­je­my się za­ku­pić w przed­sprze­da­ży naj­now­szy mo­del ich fla­go­we­go smart­phonu czy­li Sam­sun­g Ga­la­xy S 5. W tym przy­pad­ku mu­si­my wy­ło­żyć już ca­łe 2999 zł za naj­now­szy smart­phon wraz z współ­pra­cu­ją­cym z nim ze­gar­kiem. W ofer­tach przed­pre­mie­ro­wych otrzy­ma­my al­ter­na­tyw­nie Ge­ar Fit lub Neo. Dla­te­go war­to się w nich zo­rien­to­wać, je­że­li ktoś szy­ku­je się już te­raz do za­ku­pu Ga­la­xy S5.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na