Znana jest już data publikacji smartwatcha LG G Watch R

Zna­na jest już da­ta roz­po­czę­cia sprze­da­ży no­we­go smar­twat­cha LG – LG G Watch R. Pierw­szym sprze­daw­cą jest sieć T-Mo­bi­le w Ame­ry­ce, umoż­li­wia­ją­ca za­kup smar­twat­cha w ce­nie 300 do­la­rów od 19 li­sto­pa­da.

LG G Watch R

Obrazek: talkandroid.com

Ten smar­twatch jest pierw­szym urzą­dze­niem z tej se­rii LG, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się nie­ba­nal­nym de­si­gnem. Dzię­ki te­mu stał się jed­nym z głów­nym gra­czy z seg­men­tu pre­mium. Nie­ste­ty, nie jest zna­na jesz­cze da­ta pu­bli­ka­cji te­go smar­twat­cha w Pol­sce. Moż­na przy­pusz­czać, że po tym gdy Mo­to­ro­la (zna­na z ra­czej sła­bej dys­try­bu­cji swo­ich pro­duk­tów w Pol­sce) po­sta­no­wi­ła roz­po­cząć sprze­daż – tak­że i LG te­go do­ko­na.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na