ZTE przygotowuje własny zegarek

ZTE

Jesz­cze No­wy Rok do­brze się nie roz­po­czął, a już pierw­szy pro­du­cent za­po­wia­da swo­je­go wła­sne­go smar­twat­cha. Tym ra­zem do gry wkra­cza chiń­ski gi­gant ZTE. Co za­mie­rza za­pre­zen­to­wać?

Na ra­zie nie ma zbyt wie­lu in­for­ma­cji. Wia­do­mo przede wszyst­kim, że bę­dzie on, jak wie­le po­dob­nych mu smar­twat­chy, łą­czyć się z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym po­przez Blu­eto­oth da­jąc nam jed­no­cze­śnie po­wia­do­mie­nia o po­łą­cze­niach, smsach oraz wia­do­mo­ściach z por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych. Ofe­ro­wać ma tak­że moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nia apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go. Na pół­kach skle­po­wych po­ja­wi się praw­do­po­dob­nie pod na­zwą ZTE Blu­eWatch.

Nie­ste­ty nic wię­cej na ra­zie nie wia­do­mo. Moż­na je­dy­nie wy­cze­ki­wać na nad­cho­dzą­ce tar­gi CES, któ­re od­bę­dą się już w przy­szłym ty­go­dniu. Wte­dy też za­pew­ne po­ja­wią się na blo­gu in­for­ma­cje za­rów­no o tym mo­de­lu, jak i o wie­lu in­nych.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na