ZTE zapowiada smartwatcha

ZTE smartwatch

Źródło obrazka: bestmobs.com

Ko­lej­na fir­ma pra­gnie po­ka­zać swoje­go smar­twat­cha – tym ra­zem po­cho­dzą­ca z Chin fir­ma ZTE. Pew­nie czę­ści czy­tel­ni­ków ko­ja­rzy się ona z pro­du­centem ta­nich smart­fo­nów. Czym ma się cha­rak­te­ry­zo­wać pro­po­no­wa­ny przez nią mo­del? Jak sa­mi twór­cy za­po­wia­da­ją, ma po­sia­dać po­dob­ne opcje co Sam­sun­go­wy Ga­la­xy Ge­ar, przy czym ma być, jak przy­sta­ło na te­go pro­du­centa – tań­szy.

Nie­ste­ty, są dwa mi­nu­sy, któ­re z pew­no­ścią dra­stycz­nie mo­gą zmniej­szyć je­go po­pu­lar­ność. Smar­twatch ma współ­pra­co­wać je­dy­nie z te­le­fo­na­mi mar­ki ZTE, a do­dat­ko­wo nie bę­dzie moż­na go na­być na in­nym ryn­ku niż chiń­ski. Po­ja­wi się na skle­po­wych pół­kach w dru­gim kwar­ta­le 2014 ro­ku.

W przy­szło­ści pro­du­cent za­po­wiedział wspar­cie dla mo­de­li te­le­fo­nów in­nych ma­rek oraz po­ja­wie­nie się smar­twat­chy na po­zo­sta­łych ryn­kach.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na