iWatch w dwóch wariantach
Lis15

iWatch w dwóch wariantach

Ujawniły się kolejne przecieki dotyczące iWatcha (prawdopodobna nazwa nowego zegarka od Apple). Mają się pojawić dwie wersje: damski z wyświetlaczem 1,3 cala, męski z wyświetlaczem 1,6 cala. Oba zegarki mają posiadać elastyczne wyświetlacze OLED, których jednym z producentów może zostać firma LG. Prawdopodobna prezentacja miałaby się odbyć w roku 2014. Przykładowa prezentacja zegarka Apple z strony: iWatch Mock-Up Źródło:...

Czytaj więcej
Kreyos Meteor – zegarek stworzony na prośbę ludu
Lis14

Kreyos Meteor – zegarek stworzony na prośbę ludu

Po­goń za stwo­rze­niem smar­twat­cha, któ­ry od­po­wie jak naj­le­piej na ocze­ki­wa­nia użyt­kow­ni­ków na­bie­ra tem­pa. Po­ja­wi­ły się cał­kiem nie­daw­no cie­ka­we pro­po­zy­cje So­ny i Sam­sun­ga, przy­ję­te z róż­nym en­tu­zja­zmem. Z bo­ku na­to­miast do­syć ci­cho zbli­ża się bar­dzo cie­ka­wy po­mysł, któ­ry już miał swo­ją ma­łą chwi­lę po­pu­lar­no­ści. Mo­wa tu­taj o Krey­os Me­te­or. Potęga kickstarterów Dzię­ki...

Czytaj więcej
Co wiadomo o zegarku od Google?
Lis12

Co wiadomo o zegarku od Google?

W pa­ździer­ni­ku na­si­li­ły się plot­ki, że już nie­dłu­go mo­żemy wy­cze­ki­wać no­we­go urzą­dze­nia. Pierw­sze prze­cie­ki z po­cząt­ków te­go ro­ku mó­wi­ły o tym, że mo­że być coś na rze­czy, jed­nak do­pie­ro w ostat­nich mie­sią­cach, kie­dy na­stą­pi­ło prze­ję­cie przez Go­ogle fir­my Wimm zaj­mu­ją­cej się pro­duk­cją in­te­li­gent­nych ze­gar­ków, za­in­te­re­so­wa­nie te­ma­tem znacz­nie wzro­sło. Z in­for­ma­cji, któ­re...

Czytaj więcej