Zegarek od Samsunga nie wymagający Smartphona? Być może już wkrótce
Maj28

Zegarek od Samsunga nie wymagający Smartphona? Być może już wkrótce

Sam­sung z pew­no­ścią jest jed­nym z naj­ak­tyw­niej­szych pro­du­cen­tów smar­twat­chy w ostat­nim cza­sie. W po­przed­nim ro­ku mie­li­śmy oka­zję po­znać śred­nio uda­ny Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar, w tym już znacz­nie lep­sze smar­twat­che Ge­ar 2 z no­wym sys­te­mem Ti­zen. Wy­da­wać by się mo­gło, że w przy­pad­ku tak mło­de­go ryn­ku ja­kim są smar­twat­che, wy­pusz­cze­nie przez jed­ne­go pro­du­cen­ta trzech mo­de­li w jed­nym...

Czytaj więcej
Moto 360 – znamy cenę
Maj25

Moto 360 – znamy cenę

O smar­twat­chu Mo­to 360 nie trze­ba chy­ba przy­po­mi­nać. Po­sia­da on opi­nię jed­ne­go z naj­ład­niej­szych ze­gar­ków i cie­szy się spo­rą po­pu­lar­no­ścią wśród mi­ło­śni­ków es­te­tycz­ne­go de­si­gnu.     W ostat­nich dniach po­zna­li­śmy je­go ce­nę. Wy­no­sić ona bę­dzie 250 do­la­rów czy­li mniej niż Ge­ar 2, ale też jed­nak nie bę­dzie na­le­żeć do urzą­dzeń naj­tań­szych. Pre­mie­ra ma się od­być w oko­li­cach...

Czytaj więcej
Parę słów o fenomenie smartwatcha Pebble
Maj20

Parę słów o fenomenie smartwatcha Pebble

W Pol­sce pół­ki skle­po­we oku­pu­ją głów­nie smar­twat­che mar­ki So­ny i Sam­sung. Jed­nak jest je­den mo­del, o któ­rym już kil­ku­krot­nie wspo­mi­na­łem. Dzi­siej­szy wpis bę­dzie w ca­ło­ści do­ty­czył je­go cech. Czy war­to go ku­pić? Czym się wy­róż­nia spo­śród in­nych ze­gar­ków? Kickstarterowy początek Pebble O smar­twat­chu Peb­ble już kie­dyś pi­sa­łem. To, że go dzi­siaj mo­że­my za­mó­wić jest moż­li­we je­dy­nie...

Czytaj więcej
Nowy filmik o G-Watchu
Maj15

Nowy filmik o G-Watchu

W ostat­nich dniach je­den z naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją­cych się smar­twat­chy, o któ­rym pi­sa­łem już wie­lo­krot­nie do­cze­kał się no­we­go fil­mi­ku:   Podsumowując, charakteryzuje go: kompatybilność z telefonami z Androidem, obecność czujników także od spodu koperty, metalowa, wodoodporna obudowa, wytrzymała bateria, praca pod systemem Android Wear. Wy­glą­da na to, że ma­my głów­ne­go kan­dy­da­ta do ty­tu­łu...

Czytaj więcej
Wyciekł wniosek patentowy Microsoftu na temat smartwatchy
Maj12

Wyciekł wniosek patentowy Microsoftu na temat smartwatchy

W ostat­nich mie­sią­cach kil­ku­krot­nie już pi­sa­łem na te­mat ro­sną­ce­go za­in­te­re­so­wa­nia smar­twat­cha­mi ze stro­ny więk­szych lub mniej­szych pro­du­cen­tów. Dzi­siaj po­ru­szę te­mat jed­ne­go z więk­szych gra­czy. Czy Microsoft wkroczy do gry? Pa­rę dni te­mu opu­bli­ko­wa­no wnio­sek pa­ten­to­wy Mi­cro­so­ftu do­ty­czą­cy wła­śnie mo­de­lu smar­twat­cha. Po­cho­dzi on już z ro­ku 2012 co w wy­pad­ku cią­głej pra­cy...

Czytaj więcej
O ekranach w smartwatchach słów kilka
Maj06

O ekranach w smartwatchach słów kilka

Pa­rę dni te­mu na pro­fi­lu smar­twat­cha Peb­ble po­ja­wił się sym­pa­tycz­ny obra­zek po­rów­nu­ją­cy go z pro­duk­tem kon­ku­ren­cji, a do­kład­niej z Ge­ar Fit. Wie­lu ko­men­tu­ją­ych su­ge­ru­je, że to fa­ke. Mi­mo wszyst­ko obra­zek da­je do my­śle­nia w za­kre­sie sen­sow­no­ści uży­wa­nia ta­kich ekra­nów w smar­twat­chach. Zaw­sze uwa­ża­łem, że urzą­dze­nie ta­kie jak ze­ga­rek na rę­kę po­wi­nien być czy­tel­ny w każ­dych...

Czytaj więcej
Najlepsze ceny smartwatchy – maj 2014
Maj03

Najlepsze ceny smartwatchy – maj 2014

Wi­tam po­now­nie w po­rów­na­niu cen smar­twat­chy. W dzi­siej­szym prze­glą­dzie po­ja­wią się no­we mo­de­le, któ­re szcze­gól­nie mo­gą za­in­te­re­so­wać po­sia­da­czy Sam­sungów czy­li no­we Sam­sung Ge­ar 2. Za­czy­naj­my!     Ceny smartwatchy – maj 2014 Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) poprzednia cena –  846,25 aktualna cena – 808,99zł – 2bis.pl Samsung Gear 2 (srebrny) aktualna cena...

Czytaj więcej
Znana jest już cena LG G Watch
Maj02

Znana jest już cena LG G Watch

Pro­du­cent naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją­ce­go się smar­twat­cha w naj­bliż­szych mie­sią­cach – LG G Watch, o któ­rym mó­wi­li­śmy jesz­cze cał­kiem nie­daw­no, po­dał ce­nę po­cząt­ko­wą ze­gar­ka. Ce­na wy­no­sić ma­199 eu­ro, a więc pla­su­je się po­dob­nym po­zio­mie co ostat­nio za­pre­zen­to­wa­ne smar­twat­che od Sam­sun­ga. Kwo­ta jest cał­kiem roz­sąd­na, bio­rąc pod uwa­gę wa­chlarz moż­li­wo­ści mo­de­lu. Waż­ną...

Czytaj więcej