LG goni Samsunga i szykuje się do pokazania kolejnego smartwatcha
Wrz29

LG goni Samsunga i szykuje się do pokazania kolejnego smartwatcha

Nie umilkły jeszcze echa głosów po premierze LG G Watch R, a już pojawiły się plotki na temat kolejnego modelu od tego producenta. Tym ra­zem ma być to mo­del sa­mo­dziel­ny – mo­gą­cy po­łą­czyć się z sie­cią 3 G bez ko­niecz­no­ści in­te­rak­cji z te­le­fo­nem. O tym samym mó­wi się w kon­tek­ście Sam­sun­ga, za­mie­rza­ją­ce­go wy­pu­ścić ta­ki sam ro­dzaj smar­twat­cha. Co nam to z ko­lei da? Moż­li­wość po­łą­cze­nia się...

Czytaj więcej
Casio prezentuje prawie smartwatcha
Wrz28

Casio prezentuje prawie smartwatcha

O Ca­sio już kie­dyś wspo­mi­na­łem, kie­dy by­ła mo­wa o ich urzą­dze­niu wy­świe­tla­ją­cym po­wia­do­mie­nia z smart­pho­na. Tym ra­zem pro­du­cent za­pre­zen­to­wał urzą­dze­nie, któ­re rów­nież bę­dzie się łą­czyć z te­le­fo­nem ale w tro­chę in­nym ce­lu. Mo­wa tym ra­zem o kon­tro­li od­twa­rza­cza mu­zycz­ne­go. Dzię­ki łącz­no­ści Blu­eto­oth z te­le­fo­nem bę­dzie­my mie­li moż­li­wość zmia­ny od­twa­rza­ne­go utwo­ru oraz...

Czytaj więcej
Kolejne plotki na temat smartwatchy Samsunga, tym razem z PayPalem
Wrz22

Kolejne plotki na temat smartwatchy Samsunga, tym razem z PayPalem

To, że śred­nio raz na mie­siąc po­ja­wia­ją się ko­lej­ne plot­ki na te­mat no­wych smar­twat­chy Sam­sun­ga ni­ko­go już nie po­win­no dzi­wić. Zresz­tą nie bez po­wo­du. Jest on ak­tu­al­nie naj­ak­tyw­niej­szym pro­du­cen­tem smar­twat­chy na świe­cie. Wi­dać, że za­mie­rza być li­de­rem, tak sa­mo jak w przy­pad­ku smart­pho­nów. Dzi­siej­szy news do­ty­czy smart­pho­na, któ­re­go pre­mie­ra ma mieć miej­sce do­pie­ro pod­czas...

Czytaj więcej
Smartwatchem tym razem zajmie się producent szwajarskich zegarków
Wrz20

Smartwatchem tym razem zajmie się producent szwajarskich zegarków

Szwaj­car­ska fir­ma Swatch zna­na głów­nie z pro­duk­cji kla­sycz­nych ze­gar­ków za­mie­rza wpro­wa­dzić do sprze­da­ży swo­je­go wła­sne­go smar­twat­cha. Swatch To­uch (bo tak ma się na­zy­wać smar­twatch) ma być po­łą­cze­niem kla­sycz­ne­go ze­gar­ka z in­te­li­gent­ny­mi funk­cja­mi smar­twat­cha. Pro­du­cent głów­nie za­mie­rza się skon­cen­tro­wać na do­dat­kach ty­pu fit­ness. Za­mie­rza też du­żą uwa­gę przy­wią­zać do...

Czytaj więcej
Parę nowych informacji na temat smartwatcha LG G Watch R z targów IFA
Wrz14

Parę nowych informacji na temat smartwatcha LG G Watch R z targów IFA

Po­d­czas te­­go­rocz­nych ta­r­gów zgo­d­nie z za­­po­­wie­­dzia­­mi za­­pre­­ze­n­to­­wa­­no cie­­ka­­we­­go sma­r­twa­t­cha LG G Watch R. W prze­­ci­­wie­ń­stwie do po­­prze­d­ni­­ka cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­je się zde­­cy­­do­­wa­­nie le­p­szym wy­­glą­­dem. Jest on ko­­le­j­nym sy­m­bo­­lem te­­go, że sma­r­twa­t­che nie po­­w­sta­­ły je­­dy­­nie dla fa­­nów no­­wi­­nek te­ch­no­­lo­­gi­cz­nych. Mo­­del LG, o któ­­rym jest mo­­wa,...

Czytaj więcej
Apple zaprezentował swojego smartwatcha. Nadciąga Watch!
Wrz09

Apple zaprezentował swojego smartwatcha. Nadciąga Watch!

O tym mó­wio­no już od kil­ku mie­się­cy. Na dzi­siej­szej kon­fe­ren­cji Ap­ple, po­za no­wy­mi iPho­na­mi, za­pre­zen­to­wa­ło Wat­cha (a nie „iWat­cha”, jak przez dłu­gi czas się mó­wi­ło). Wo­bec te­go in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka wie­le osób z pew­no­ścią mia­ło du­że ocze­ki­wa­nia. Czy zo­sta­ną one speł­nio­ne, zo­ba­czy­my. Te­raz jed­nak sprawdź­my, cze­go moż­na się spo­dzie­wać w pierw­szym smar­twat­chu od Ap­ple....

Czytaj więcej
Kolejna nowość na targach IFA – smartwatch Sony SmartBand Talk
Wrz05

Kolejna nowość na targach IFA – smartwatch Sony SmartBand Talk

Wczo­raj pisałem o smar­twat­chu z pro­duktów ty­pu pre­mium. Dzi­siaj mo­wa bę­dzie o urzą­dze­niu już nie pre­zen­tu­ją­cym się tak im­po­nu­ją­co, jed­nak na­dal to jest pro­dukt wart na­szej uwa­gi – cho­ciaż­by ze wzglę­du na mar­kę pro­du­cen­ta. Mo­wa o ze­gar­ku mar­ki So­ny. Cze­go mo­że­my się spo­dzie­wać po no­wym pro­duk­cie od fir­my, któ­ra naj­wy­tr­wa­lej sie­dzi w smar­twat­chach? Prze­de wszyst­kim,...

Czytaj więcej
Nowy smartwatch Asus ZenWatch zaprezentowany!
Wrz03

Nowy smartwatch Asus ZenWatch zaprezentowany!

Te­go­rocz­ne tar­gi IFA ob­fi­tu­ją w ma­sę pre­zen­ta­cji roz­ma­itych smar­twatchy. Już wcze­śniej pi­sa­łem cho­ciaż­by o in­te­li­gent­nym ze­gar­ku od So­ny oraz o po­sia­da­ją­cym nie­zwy­kły de­sign smar­twatch LG G Watch R. Jak moż­na się jed­nak by­ło spo­dzie­wać, w tym ro­ku nie tyl­ko ci pro­du­cen­ci po­ka­za­li swo­je urzą­dze­nia. Asus już wcze­śniej za­po­wia­dał chęć wpro­wa­dze­nia do sprze­da­ży wła­sne­go...

Czytaj więcej