ZeClock – tradycyjny (smart) zegarek
Cze29

ZeClock – tradycyjny (smart) zegarek

Więk­szość obec­nych na rynku smar­twat­chy swoim wyglą­dem znacz­nie odbiega od kla­sycz­nego stylu zegarka. Zamiast tego zale­wani jeste­śmy super­no­wo­cze­snymi, cza­sami mniej gustow­nymi akce­so­riami, które nie każ­demu mogą przy­paść do gustu.

Czytaj więcej
Funkcja anti-lost w smartwatchach MyKronoz
Cze23

Funkcja anti-lost w smartwatchach MyKronoz

Zda­rza Ci się zgu­bić tele­fon? Ogar­nia Cię panika, kiedy nie masz go w zasięgu wzroku? Smartwatche MyKro­noz z funk­cją anti-lost z pew­no­ścią Cię zacie­ka­wią.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch 2 będzie wyposażony w kamerę FaceTime i natywne Wi-Fi
Cze19

Smartwatch Apple Watch 2 będzie wyposażony w kamerę FaceTime i natywne Wi-Fi

Na co możemy liczyć w kolej­nej wer­sji Apple Wat­cha? Czy tym razem dosta­niemy urzą­dze­nie defi­niu­jące od nowa kate­go­rię naręcz­nej elek­tro­niki ubie­ral­nej?

Czytaj więcej
Smart-watch.pl w Radio Kampus
Cze12

Smart-watch.pl w Radio Kampus

Na po­cząt­ku czerw­ca mie­li­śmy przy­jem­ność go­ścić w au­dy­cji nada­wa­nej przez Aka­de­mic­kie Ra­dio Kam­pus, po­świę­co­nej zmia­nom w tech­no­lo­gii na prze­strze­ni ostat­nich dzie­się­ciu lat. Nam przy­padł za­szczyt po­wie­dze­nia kil­ku słów na te­mat smar­twat­chy. Za­pra­sza­my do słu­cha­nia.

Czytaj więcej
Sony SmartBand 2 z czujnikiem pulsu
Cze10

Sony SmartBand 2 z czujnikiem pulsu

Wy­gląda na to, że firma Sony cał­kiem nie­chcący zdra­dziła kilka szcze­gó­łów swo­jej naj­now­szej opa­ski Sony SmartBand 2.

Czytaj więcej
Efektywniejszy sen dzięki smartwatchom
Cze01

Efektywniejszy sen dzięki smartwatchom

Zarówno smar­twat­che, jak i smart­bandy posia­dają bar­dzo uży­teczną funk­cję – umoż­li­wiają moni­to­ro­wa­nie naszego snu.

Czytaj więcej