ZeWatch3 – najnowszy smartwatch od MyKronoz
Wrz15

ZeWatch3 – najnowszy smartwatch od MyKronoz

ZeWat­ch3 to kolejny smar­twatch z jed­nej z naj­waż­niej­szych serii szwaj­car­skiego pro­du­centa. Nowy pro­dukt wyróż­nia się cie­ka­wym wyglą­dem, doty­ko­wym ekra­nem oraz uła­twioną funk­cją łado­wa­nia. Dzięki temu powstał intu­icyjny i funk­cjo­nalny sprzęt w przy­stęp­nej cenie.

Czytaj więcej
Piekło zamarzło – Android Wear dla iOS dostępny w AppStore!
Wrz01

Piekło zamarzło – Android Wear dla iOS dostępny w AppStore!

Firma Google ogło­siła wła­śnie, że wybrane smar­twat­che oparte o Android Wear, otrzy­mały moż­li­wość spa­ro­wa­nia ze smart­fo­nami napę­dza­nymi sys­te­mem iOS 8.2 lub now­szym.

Czytaj więcej