Moto 360 w akcji
Cze29

Moto 360 w akcji

Mo­to­ro­la z oka­zji pre­zen­ta­cji swo­je­go smar­twat­cha po­sta­no­wi­ła udo­stęp­nić film, na któ­rym przed­sta­wio­ne jest dzia­ła­nie ich naj­now­sze­go pro­duk­tu. We­dług mnie pre­zen­tu­je się on nad­zwy­czaj cie­ka­wie. Znacz­nie wy­róż­nia się wśród in­nych kwa­dra­to­wych smar­twat­chy. Nie po­sia­da gniazd ze­wnętrz­nych, co po­zwa­la przy­pusz­czać, że bę­dzie ła­do­wa­ny bez­prze­wo­do­wo. Pre­mie­ra ze­gar­ka...

Czytaj więcej
Podsumowanie Google I/O czyli nadciąga szturm smartwatchy!
Cze29

Podsumowanie Google I/O czyli nadciąga szturm smartwatchy!

Te­go­rocz­ne Go­ogle I/O upły­nę­ło mię­dzy in­ny­mi pod zna­kiem smar­twat­chy. Po­za za­po­wia­da­nym ze­gar­kiem od LG, za­pre­zen­to­wa­no rów­nież pro­duk­ty Mo­to 360 oraz – nie­spo­dzie­wa­nie – pro­jek­ty Sam­sun­ga. Po­ni­żej do­wie­cie się, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po tych pro­duk­tach po tym, jak uj­rza­ły już świa­tło dzien­ne.   LG G Watch – w wybranych państwach rewelacja – u nas przeciętnie LG G...

Czytaj więcej
Moment smartwatch czyli kolejny pomysł na zegarek
Cze22

Moment smartwatch czyli kolejny pomysł na zegarek

Dzi­siej­szy dzień upły­wa pod zna­kiem smar­twat­chy z kick­star­te­ra. Tym ra­zem mo­wa o nie­zwy­kle cie­ka­wym pro­jek­cie na­zwa­nym Mo­ment. Co czy­ni go wy­jąt­ko­wym? 30 dni na pojedynczym ładowaniu Tak, ten przy­po­mi­na­ją­cy bran­so­le­tę smar­twatch ma dzia­łać na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu na­wet 30 dni. W po­rów­na­niu do in­nych mo­de­li jest to im­po­nu­ją­ce. In­nym nie­zwy­kle cie­ka­wym ele­men­tem jest...

Czytaj więcej
Jak zrobić ze zwykłego zegarka smartwatcha?
Cze22

Jak zrobić ze zwykłego zegarka smartwatcha?

In­te­li­gent­ne ze­gar­ki ma­ją to do sie­bie, że ich przy­szłość za­pew­ne bę­dzie wy­glą­dać tak, jak w przy­pad­ku te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych. Za­ku­pi­my no­we urzą­dze­nie, któ­re na­stęp­nie już za 2–3 la­ta bę­dzie uwa­ża­ne za prze­sta­rza­łe. Spra­wa ma sie ina­czej w przy­pad­ku kla­sycz­nych ze­gar­ków. Je­że­li jest od­po­wied­nio do­brej ja­ko­ści – mo­że nam słu­żyć na­wet dzie­siąt­ki lat. Co zro­bić je­że­li...

Czytaj więcej
Czy smartwatche mają szansę się przyjąć w Polsce? Wersja pesymistyczna
Cze15

Czy smartwatche mają szansę się przyjąć w Polsce? Wersja pesymistyczna

Po za­war­to­ści pó­łek skle­po­wych wi­dać, że smar­twat­che to pro­dukt na­dal do­syć ni­szo­wy. Po­ja­wia się pa­rę mniej lub bar­dziej wy­róż­nia­ją­cych się mo­de­li, jed­nak licz­ba lu­dzi po­sia­da­ją­cych ta­kie urzą­dze­nie na nad­garst­ku – przy­naj­mniej w Pol­sce – jest zni­ko­ma. Na ty­le jest ich ma­ło, że oso­ba ko­rzy­sta­ją­ca z ta­kiego urzą­dze­nia wzbu­dza cał­kiem du­że za­in­te­re­so­wa­nie. Jesz­cze pa­rę lat...

Czytaj więcej
Znana prawdopodobna cena i data premiery G Watcha
Cze13

Znana prawdopodobna cena i data premiery G Watcha

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że już 25 czerw­ca zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­ny pierw­szy smar­twatch od LG czy­li LG G Watch. Od­być się to ma na kon­fe­ren­cji Go­ogle I/O, gdzie uczest­ni­cy ma­ją otrzy­mać po eg­zem­pla­rzu te­go dłu­go wy­cze­ki­wa­ne­go smar­twat­cha. Oso­by nie uczest­ni­czą­ce w tym wy­da­rze­niu bę­dą mo­gły go na­być za oko­ło 300 do­la­rów lub 170 fun­tów już 7 lip­ca. Z praw­do­po­dob­nych in­for­ma­cji...

Czytaj więcej
Nowe dodatki w smartwatchu Pebble po ostatniej aktualizacji
Cze08

Nowe dodatki w smartwatchu Pebble po ostatniej aktualizacji

Zapewne każdy fan smartwatchy już wie, czym jest Pebble. Jeżeli nie to zapraszam do artykułu mu poświęconemu. Kil­ka dni te­mu po­ja­wi­ła się no­wa ak­tu­ali­za­cja. Naj­now­sza wer­sja spra­wi, że nasz smar­twatch zy­ska coś, co za­pew­ne przy­da się wszyst­kim oso­bom lu­bią­cym słu­chać mu­zy­ki z te­le­fo­nu. Od te­go wy­da­nia zy­ska­my moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nia gło­śno­ści od­twa­rza­ne­go utwo­ru. Prezentacja poniżej:...

Czytaj więcej
Samsung daje solidny upgrade Galaxy Gear, ale…
Cze05

Samsung daje solidny upgrade Galaxy Gear, ale…

Je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych smar­twat­chy – Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar do­cze­kał się naj­praw­do­po­dob­niej naj­więk­szej ak­tu­ali­za­cji od cza­sów je­go po­wsta­nia. Wszyst­ko spro­wa­dza się do te­go, że An­dro­id zo­sta­nie za­stą­pio­ny przez te­go­rocz­ne­go fa­wo­ry­ta Sam­sun­ga czy­li Ti­ze­na. Co dzię­ki te­mu zy­ska­my? Prze­de wszyst­kim po­pra­wę pra­cy ba­te­rii oraz sta­bil­no­ści pra­cy opro­gra­mo­wa­nia....

Czytaj więcej
Kolejne przecieki na temat smartwatcha od Microsoftu.
Cze01

Kolejne przecieki na temat smartwatcha od Microsoftu.

Ja­kiś czas te­mu pi­sa­łem na te­mat wy­cie­ku do­ty­czą­ce­go smar­twat­cha od Mi­cro­so­ftu. Cał­kiem nie­daw­no po­ja­wi­ły się ko­lej­ne in­for­ma­cje na te­mat in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka od te­go pro­du­cen­ta. Z ostat­nich prze­cie­ków moż­na do­wie­dzieć się, że za je­go pro­jekt od­po­wia­da­ją twór­cy Kin­nec­ta. We­dług do­nie­sień, ba­te­ria po­win­na star­czyć na co naj­mniej 2 dni nie­prze­rwa­nej pra­cy. Ze­ga­rek...

Czytaj więcej